Thi đua đoàn kết, đổi mới, sáng tạo thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
18/6/2019, 8:50 (GMT+7)

Đó là khẩu hiệu của Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành vào ngày 17/6/2019.

Thời gian thực hiện đợt thi đua đặc biệt này từ tháng 5/2019 - 30/6/2020.

Với mục đích huy động sức mạnh tổng hợp, cổ vũ, động viên tập thể và cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Chương trình trọng điểm, Nghị quyết chuyên đề, Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng thời, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, xây dựng, lựa chọn và biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảm bảo tổ chức triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành với các nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Kế hoạch nêu rõ, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; các tập thể, cá nhân thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đặc biệt là chú trọng các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch và đăng ký thi đua, tuyên truyền và giới thiệu điển hình tiên tiến, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết đợt thi đua kết hợp khen thưởng đúng thành tích.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ trực tiếp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, xây dựng báo cáo đánh giá tổng kết đợt thi đua và tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết đợt thi đua trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đề xuất kiểm tra tình hình tổ chức triển khai đợt thi đua ở các cơ quan, đơn vị và địa phương./.

Tịnh Kỳ

(Nguồn Kế hoạch số 1460/KH-UBND)

Các tin khác