Phát triển đô thị Vị Thanh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Hậu Giang
18/6/2019, 8:45 (GMT+7)

Đó là một trong những mục tiêu của Chương trình phát triển đô thị Vị Thanh đến năm 2040 vừa được UBND tỉnh ban hành vào ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Theo đó, Tỉnh huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị Vị Thanh đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2020 và tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh vào những năm tiếp theo; xây dựng Vị Thanh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp mang đậm nét đặc thù văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản sắc văn hóa của Thành phố...

Quan điểm đặt ra là phát triển đô thị Vị Thanh phù hợp với định hướng phát triển đô thị Quốc gia, với nội dung và khung thời gian của Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, Quy hoạch chung đô thị Vị Thanh và vùng phụ cận đến năm 2040 được phê duyệt; đảm bảo phát triển đô thị phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển nhanh và bền vững; đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, phân bố dân cư giữa các khu vực đô thị và nông thôn; việc sử dụng đất nông nghiệp cho phát triển đô thị phải đảm bảo tính bền vững, yêu cầu an ninh lương thực; xây dựng đô thị có điều kiện sống tốt, tăng cường sức cạnh tranh đô thị trong khu vực và quốc tế...

Bên cạnh đó, Chương trình đặt ra các nhóm tiêu chuẩn cụ thể mà thành phố Vị Thanh cần thực hiện để đạt tiêu chí đô thị loại II, định hướng đến năm 2020 và dự báo đến năm 2040 như nhóm tiêu chuẩn về vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội; quy mô dân số; mật độ dân số; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị… Trong từng giai đoạn, Tỉnh cũng đưa ra từng danh mục, lộ trình đầu tư các khu vực phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố và vùng phụ cận khác nhau; xây dựng danh mục các dự án theo từng giai đoạn và đề xuất khu vực phát triển đô thị ưu tiên đầu tư trong giai đoạn đầu của thành phố Vị Thanh.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Vị Thanh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình này, trong đó có lộ trình chi tiết cụ thể hàng năm để thực hiện việc nâng chất 56 tiêu chuẩn đạt, đạt vượt và xây dựng 03 tiêu chuẩn chưa đạt của đô thị loại II; phổ biến, công bố, tuyên truyền và vận động các cơ quan, tổ chức và Nhân dân tích cực ủng hộ, phối hợp thực hiện Chương trình xây dựng đô thị Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II./.

Thanh Nguyễn

(Nguồn: Quyết định số 919/QĐ-UBND)

Các tin khác