Thi đua thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh
31/5/2019, 14:25 (GMT+7)

Ngày 30/5/2019. Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 1308/KH-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện tín dụng chính sách xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Việc phát động thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; phát huy tinh thần thi đua yêu nước, chủ động, tích cực, sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng vay vốn trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; động viên khích lệ tinh thần các tổ chức và cá nhân trong công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương; sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; Trưởng ấp, khu vực, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội theo Nghị quyết đã đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội.

Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm sử dụng vốn vay có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để vươn lên thoát nghèo bền vững, công tác phối hợp truyền tải nguốn vốn ưu đãi đến hộ vay vốn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương và xây dựng nông thôn mới;  nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn, Trưởng ấp, các Hội, đoàn thể nhận ủy thác.

Kế hoạch này, chú trọng xây dựng và phát triển những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền và nhân rộng tạo sự lan tỏa trong tỉnh; đồng thời, tạo động lực thi đua cho các tập thể và cá nhân phối hợp chặt chẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị và địa phương đề ra kế hoạch triển khai, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; đồng thời, giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức triển khai và phối hợp với các ngành, đoàn thể và địa phương thực hiện; chịu trách nhiệm xây dựng phần mềm chấm điểm thi đua theo các tiêu chí thi đua, tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chỉ đạo, theo dõi kết quả thi đua. Kịp thời uốn nắn, đánh giá và đề nghị khen thưởng đúng thành tích và đảm bảo tính công khai, minh bạch, trung thực và khách quan./.

 

Tịnh Kỳ

 

Các tin khác