Khảo sát đầu tư kết cấu hạ tầng cho HTX Nông nghiệp
3/6/2019, 14:44 (GMT+7)

Theo Công văn số 1809/BKHĐT-KTNN ngày 22/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung ương sẽ phân bổ nguồn vốn dự phòng 10% của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 cho Hậu Giang là 33.352 triệu đồng; Trong đó năm 2019 là 10.000 triệu đồng và năm 2020 là 23.352 triệu đồng. Nguồn vốn nầy tập trung hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp theo quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính Phủ.

Theo đó Chi cục Phát triển nông thôn cùng với với Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã khảo sát 8 huyện, thị, thành về nhu cầu hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX Nông nghiệp.

Qua khảo có 46 HTX có nhu cầu và đầy đủ điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng như sau:

- Năm 2019 có 20 HTX đăng ký với số tiền là 10.000 triệu đồng.

- Năm 2020 có 36 HTX đăng ký với số tiền là 23.352 triệu đồng.

Qua đây thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước về phong trào phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp của cả nước nói chung và của tỉnh Hậu Giang nói riêng, nhằm từng bước đưa phong trào kinh tế tập thể vững mạnh trên trường Quốc tế.

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẬU GIANG

Các tin khác