Triển khai thực hiện Đề án Phát triển 15.000 hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt dộng có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
27/3/2019, 14:27 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển 15.000 hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt dộng có hiệu quả đến năm 2020

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Kế hoạch số 604/KH-UBND), nhằm duy trì, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp được phân loại và đánh giá là hiệu quả; triển khai có hiệu quả Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh, các mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp yếu kém để đạt hiệu quả góp phần thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển bền vững, thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có 219 hợp tác xã nông nghiệp và 02 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp; trong đó có 195 Hợp tác xã nông nghiệp, Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả (chiếm 89%), không còn hợp tác xã yếu kém, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Thành lập mới trên 70 Hợp tác xã nông nghiệp trên các lĩnh vực có lợi thế ở các địa phương và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả; Thúc đẩy phát triển ít nhất 10% tổng số hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp, góp phần xây dựng Hợp tác xã có uy tín, làm nòng cốt, động lực cho kinh tế tập thể của tỉnh phát triển; Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện thành công Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

 

Chi cục Phát triển nông thôn

Các tin khác