THÔNG BÁO: Về việc ngừng thực hiện Kế hoạch 28/KH-SKHCN ngày 5/12/2017 về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và tuyên truyền nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp
10/7/2019, 14:26 (GMT+7)

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Sở, Ban ngành có liên quan và các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang về việc ngừng triển khai thực hiện Kế hoạch 28/KH-SKHCN ngày 5/12/2017 về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và tuyên truyền nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp (gọi tắt là Kế hoạch 28).

Kế hoạch 28 của Sở được triển khai thực hiện khi chưa có Thông tư s14/2019/TT-BTC, ngày 15 tháng 03 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020, mà được áp dụng theo hướng dẫn của Công văn số 13863/BTC-HCSN ngày 3/10/2016 của Bộ Tài chính về việc triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020.

Hiện nay, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 14/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 03 năm 2019 quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020, có hiệu lực từ 01/5/2019. Do đó, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Sở, Ban ngành có liên quan và các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang về việc ngừng triển khai thực hiện Kế hoạch 28/KH-SKHCN ngày 5/12/2017 về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và tuyên truyền nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp./.

Thu Hiền


Các tin khác