Thông tin Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro dịch bệnh phục vụ quản lý nông nghiệp và phòng chống thiên tai tỉnh Hậu Giang”
4/7/2019, 15:7 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro dịch bệnh phục vụ quản lý nông nghiệp và phòng chống thiên tai tỉnh Hậu Giang” do TS. Nguyễn Văn Hồng làm chủ nhiệm và Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì thực hiện đề tài. Đề tài dự kiến nghiệm thu trong tháng 7/2019.

Sơ đồ tổng quát của hệ thống giám sát và cảnh báo rủi ro nông nghiệp

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro dịch bệnh phục vụ quản lý nông nghiệp và phòng chống thiên tai tỉnh Hậu Giang

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo sớm rủi ro dịch bệnh do khí hậu (trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản) phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai (lũ, hạn hán và xâm nhập mặn) ở tỉnh Hậu Giang.

Nâng cao năng lực của các cơ quan có liên quan trong ứng phó và khắc phục các rủi ro dịch bệnh do khí hậu trong sản xuất nông nghiệp ở Hậu Giang.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Văn Hồng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

5. Kinh phí thực hiện: 1.072,039 triệu đồng, trong đó:

Kinh phí từ ngân sách SNKH: 975,124 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác: 96,915 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện: 15 tháng

Bắt đầu: 10/2017

Kết thúc: 12/2018

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: 6/2019

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Văn Hồng

Tiến sỹ

Phân viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hạu (SIHYMECC)

2

Phan Thị Anh Thơ

Thạc sĩ

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ

3

Phạm Thanh Long

Tiến sĩ

Phân viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đối khí hạu (SIHYMECC)

4

Ngô Tiền Giang

Tiến sĩ

Trung tâm ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV và Môi trường

5

Ngô Sỹ Giai

Kỹ sư

Chuyên gia

6

Nguyễn Thành Đông

Thạc sĩ

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hậu Giang

7

Phạm Đức Đoàn

Kỹ sư

Đài KTTV Hậu Giang

8

Mai Văn Khiêm

Tiên sĩ

Phân viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đối khí hạu (SIHYMECC)

9

Bùi Chí Nam

Thạc sĩ

Phân viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hạu (SIHYMECC)

10

Trần Quang Minh

Thạc sĩ

Phân viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hạu (SIHYMECC)

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

- Thời gian: tháng 7 năm 2019

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về sản phẩm khoa học

1.1 Danh mục sản phấm đã hoàn thành:

- Bộ số liệu KTTV thời kỳ 1981-2015 của 2 trạm khí tượng, 5 trạm thuỷ văn các loại với các yếu tố đã được xác định; số liệu nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản; số liệu về tần suất xuất hiện và mức độ khắc nghiệt của 5 loại thảm họa khí hậu, bao gồm: hạn hán, lũ lụt, mưa lớn, nắng nóng, xâm nhập mặn và thiệt hại do thiên tai khí hậu ở tỉnh Hậu Giang.

- Hệ thống thu nhận, xử lý và phân tích hàng tuần (10 ngày/tuần) các loại số liệu quan trắc và các thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn (KTTV) và nông nghiệp, thiên tai, dịch bệnh cần thiết cho hệ thống cảnh báo.

- Cơ sở dữ liệu TBNN và các tần suất xuất hiện 5 loại thảm họa khí hậu theo tuần, tháng, mùa, năm; các đặc trưng khí hậu, khí hậu nông nghiệp, thủy văn, nông nghiệp (sâu bệnh, dịch bệnh), các mức thiệt hai cần thiết cho hệ thống cảnh báo sớm.

- Các ngưỡng của 4 cấp cảnh báo cho 5 loại thảm họa, bao gồm: nhẹ, vừa phải, nghiêm trọng (nặng) và rất nghiêm trọng (rất nặng).

- Phần mềm tính toán 5 chỉ số cho 5 thảm họa khí hậu (hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn, nắng nóng, mưa lớn).

- 3 loại lịch phục vụ cảnh báo rủi ro khí hậu, dịch bệnh cho 3 lĩnh vực trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi ở tỉnh Hậu Giang.

- Các mức rủi ro khí hậu đổi với năng suất cây trồng, vật nuôi và thủy sản; rủi ro dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi và thủy sản ở tỉnh Hậu Giang.

- Các mức báo động cần ban hành về các mức rủi ro khí hậu đối với năng suất cây trồng, đối với vật nuôi và rủi ro dịch bệnh.

- 5 bản tin mẫu được xây dựng và kiểm nghiệm về giám sát, đánh giá, dự báo và cảnh báo rủi ro hạn hán, ngập úng, xâm nhập mặn, dịch bệnh, được mùa và mất mùa cho tỉnh Hậu Giang.

- Phần mềm: quản trị toàn bộ các hoạt động thu thập, xử lý, tính toán, phân tích, và cập nhật số liệu của cả hệ thống; và chuyển giao các kểt quả giám sát, cảnh báo của hệ thống.

- Đào tạo tập huấn cán bộ kỹ thuật và quản lý địa phương hướng dẫn sử dụng phần mềm cảnh báo.

- Bài báo.

- Tài liệu hướng dẫn phần mềm hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro khí hậu, thiên tai, dịch bệnh.

1.2 Danh mục sản phấm khoa học đã được ứng dụng:

Số TT

Tên sản phâm

Thời gian ứng dụng

Tên cơ quan ứng dụng

Ghi chú

1

Phần mềm quản trị toàn bộ các hoạt động thu thập, xử lý tính toán, phân tích và cập nhật số liệu của hệ thống

 

Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Hậu Giang - Sở nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang

 

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Cung cấp kiến thức về rủi ro thiên tai dựa trên việc thu thập dữ liệu có hệ thống và những đánh giá rủi ro thiên tai;

- Phát hiện, giám sát, phân tích và dự báo cáo mối hiểm họa và hậu quả có thể xảy ra.

3. Về hiệu quả nhiệm vụ

3.1 Hiệu quả kinh tế

- Dựa trên những cảnh báo về rủi ro thiên tai để có sự chuẩn bị sẵn sàng ở tất cả các cấp nhằm hưởng ứng các cảnh báo nhận được.

- Góp phần nâng cao năng lực ứng phó và phòng chống thiên tai, dịch bệnh và phát triển bền vững nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang trong những năm tới.

3.2 Hiệu quả xã hội

- Phổ biến và truyền thông bằng một nguồn chính thức các cảnh báo đến cấp thẩm quyền, kịp thời, chính xác; có thể hành động và thông tin liên quan về khả năng và tác động của thiên tai;

- Góp phần phục vụ có hiệu quả công tác quản lý rủi ro thiên tai, quản lý tài nguyên và môi trường.

- Góp phần phòng chống thiên tai, giảm thiệt hại cho nhà nước và giúp nhân dân giảm rủi ro thiên tai đến sản xuất nông nghiệp.

- Góp phần phục vụ phát triển các quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch thuỷ lợi.

- Góp phần nâng cao nhận thức về phòng, tránh thiên tai cho cộng đồng.

Kim Yến


Các tin khác