Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10
4/6/2019, 8:9 (GMT+7)

Ngày 3/6, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị Trung ương 10).

Quang cảnh hôi nghị

Dự hội nghị có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị Trung ương 10 lần này có một điểm mới so với những lần trước là không đọc các tờ trình tại hội trường mà tài liệu được gửi đến đại biểu để nghiên cứu trước và dành thời gian cho thảo luận. Sau hai ngày làm việc (từ 16 đến 18/5), với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới, Ban Chấp hành trung ương Đảng thống nhất mặc dù đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn những hạn chế và khuyết điểm như: kinh tế vĩ mô phát triển chưa thật sự ổn định và thiếu bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chưa xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của đất nước. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành quốc sách hàng đầu; lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường còn gây bức xúc trong xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn nhiều hạn chế và yếu kém...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Trung ương thống nhất 6 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh đến tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân...

Về tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XI và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, sâu sát, kịp thời; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu... trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Ngoài thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, hội nghị còn triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch số 137 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và một số lưu ý triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; Hướng dẫn và đề cương tuyên truyền dịch tả heo châu Phi.

Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đề nghị các cấp ủy, cán bộ chủ chốt, các địa phương triển khai quán triệt có hiệu quả nội dung của hội nghị; tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và công tác phòng, chống, ngăn chặn, xử lý những biểu hiện, hành động làm phương hại đến nền tảng tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi, tập trung quyết liệt công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị


An Nhiên

Các tin khác