Điều kiện, tiêu chí xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu”
3/6/2019, 8:39 (GMT+7)

Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp đối mới công nghệ tiêu biểu” được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 1244/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 5 năm 2019. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hình thức danh hiệu “Doanh nghiệp đối mới công nghệ tiêu biểu” gồm: Cúp lưu niệm và Giấy chứng nhận Danh hiệu. Các doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công nghệ thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực đều có thể tham gia xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu”.

Doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công nghệ là doanh nghiệp có một trong các hình thức, hoạt động sau: Là chủ sở hữu hoặc nhận chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; Là chủ sở hữu hoặc nhận chuyển giao quyền sử dụng đối với giống cây trồng; Có kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh; Tiếp nhận chuyển giao công nghệ; Đầu tư, mua sắm mới hoặc nâng cấp máy móc, thiết bị hoặc thay đổi quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm hoặc sản xuất hiệu quả hơn (giảm giá thành sản xuất sản phẩm, giảm tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm phát thải và đạt các chỉ tiêu về môi trường, ... ); Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật và chứng nhận chuyên ngành.

Các doanh nghiệp tham gia xét chọn Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu” phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: ít nhất một trong ba năm 2016, 2017, 2018 có hoạt động đổi mới công nghệ; Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về: doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển, có doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước trong 3 năm 2016-2018; Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ; Có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên kể từ khi thành lập doanh nghiệp đến thời điểm xét chọn, tôn vinh; Thực hiện tốt công tác trật tự an ninh, quốc phòng, an toàn xã hội, tham gia các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động; Doanh nghiệp chưa được công nhận Danh hiệu theo Quyết định số 2870/QĐ- BKHCN ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành danh sách các doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu năm 2016-2017.

Tiêu chí đánh giá các doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu bao gồm 03 nhóm tiêu chí với điểm tối đa là 100 điểm: Nhóm tiêu chí chung; Nhóm tiêu chí về hoạt động đổi mới công nghệ; Nhóm tiêu chí khuyến khích.

Tên doanh nghiệp được vinh danh trong Lễ tôn vinh; Thương hiệu của doanh nghiệp, bài viết giới thiệu doanh nghiệp được công bố trên các phương tiện thông tin truyên thông của Bộ Khoa học và Công nghệ, cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn), cổng thông tin của Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ ('www.sati.gov.vn) và cổng thông tin của UBND tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Không thu kinh phí từ những doanh nghiệp tham gia xét chọn doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu dưới bất kỳ hình thức nào trong suốt quá trình trước, trong và sau khi tổ chức xét chọn, tôn vinh./.                                                                                                                               

Kim Yến  


Các tin khác