Thông báo: Tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025, bắt đầu thực hiện từ năm 2020
13/3/2019, 7:48 (GMT+7)

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được biết và gửi đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là Chương trình Nông thôn miền núi). Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất dự án từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28 tháng 3 năm 2019.

1. Ưu tiên các dự án:

- Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân liên kết trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa;

- Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh; công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch trong nông nghiệp;

- Ứng dụng công nghệ thiết bị phục vụ sản xuất gắn với du lịch sinh thái;

- Dự án thu hút cán bộ trẻ, tình nguyện đến làm việc thường xuyên tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ.

2. Các dự án tham gia chương trình có xuất xứ công nghệ và tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ đáp ứng được các tiêu chí sau:

2.1 Công nghệ lựa chọn để ứng dụng chuyển giao

- Hướng vào giải quyết những vấn đề có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của nơi thực hiện dự án và bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái; phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế của vùng miền, địa phương và mục tiêu của Chương trình;

- Tiên tiến, có tính mới và hiệu quả hơn so với công nghệ hiện có đang áp dụng rộng rãi tại địa phương;

- Đã có quy trình kỹ thuật ổn định, phù hợp với khả năng tiếp thu của các tổ chức và người dân nơi thực hiện dự án;

-  Được công nhận là tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc được tạo ra từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia đã được đánh giá, nghiệm thu từ mức đạt trở lên hoặc được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép ứng dụng chuyển giao.

2.2 Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ:

- Là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Có đủ lực lượng cán bộ khoa học làm chủ công nghệ được ứng dụng, có khả năng chuyển giao công nghệ;

- Là chủ sở hữu công nghệ hoặc có quyền chuyển giao hợp pháp công nghệ hoặc là Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước tạo ra công nghệ được ứng dụng chuyển giao.

Hồ sơ đề xuất dự án bao gồm: 01 bản gốc và 14 bản sao

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA);

- Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT);

- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);

- Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-HĐTCHTCN);

- Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ

* Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất dự án: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28 tháng 3 năm 2019 theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 07, Điện Biên Phủ, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang./.

Kim Yến


Các tin khác