Thông báo tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2020
7/3/2019, 10:5 (GMT+7)

Nhằm xây dựng danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (đề tài, dự án…) năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang xin thông báo thời gian tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2020 và các yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN năm 2020. Theo đó, thời gian tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ năm 2020 từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2019.

1. Thời gian tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2020 từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2019 (Những đề xuất, đề xuất đặt hàng gửi sau ngày 31 tháng 5 năm 2019 sẽ được tiếp nhận và đưa vào danh mục sơ bộ nhiệm vụ KH&CN năm 2021 (trừ các trường hợp có tính khẩn cấp, đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu của tỉnh về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển KH&CN)).

2. Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN năm 2020

- Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh phải thực hiện theo hình thức đặt hàng (có địa chỉ ứng dụng, ưu tiên các nhiệm vụ có sự tham gia của doanh nghiệp trong tỉnh).

- Có tính cấp thiết cao hoặc tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

- Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện tại địa phương.

2.1. Đề tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật

- Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học công nghệ dự kiến: Tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả nhưng chưa được nghiên cứu, ứng dụng ở tỉnh; được hoàn thành ở dạng mẫu và sẵn sàng chuyển sang giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

- Có phương án khả thi để phát triển công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

2.2. Đối với đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Kết quả đảm bảo tạo ra được luận cứ khoa học, giải pháp kịp thời cho việc giải quyết vấn đề thực tiễn trong hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước.

2.3. Đối với đề tài trong các lĩnh vực khác

Sản phẩm KH&CN đảm bảo tính mới, có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội của tỉnh.

2.4. Yêu cầu riêng đối với dự án

- Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ có khả năng ứng dụng hoặc có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích;

- Công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN dự kiến đảm bảo tính ổn định ở quy mô sản xuất loạt nhỏ và có tính khả thi trong ứng dụng hoặc phát triển sản phẩm ở quy mô sản xuất hàng loạt;

- Có khả năng huy động được nguồn kinh phí để thực hiện thông qua sự cam kết hợp tác với doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.

3. Định hướng một số nhiệm vụ KH&CN trọng tâm năm 2020

- Thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các sản phẩm đặc thù của tỉnh; tìm kiếm công nghệ phù hợp, thực hiện đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực quản trị làm chủ công nghệ; phát triển công nghệ cao, các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp; sở hữu trí tuệ, …

- Nghiên cứu chọn tạo, tuyển chọn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao tại các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hậu Giang trong điều kiện hạn hán và xâm ngập mặn như hiện nay.

- Ứng dụng công nghệ sinh học phục sản xuất nông nghiệp; xây dựng một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao điển hình trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản tại các vùng sản xuất ổn định.

- Xây dựng các mô hình sản xuất gắn kết tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong việc bảo quản, chế biến và nâng cao giá trị sản phẩm nông lâm, thủy sản.

- Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới; các mô hình phát triển sản xuất và ứng dụng khoa học, công nghệ theo hướng xã hội hóa, có sự tham gia của doanh nghiệp nhằm phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh Hậu Giang. Xây dựng và triển khai chính sách khoa học, công nghệ đối với các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) theo hướng nghiên cứu ứng dụng, triển khai; xây dựng tiêu chuẩn hóa sản phẩm.

- Xây dựng và triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng  công  nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh các sản phẩm OCOP trên nhu cầu của các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất tham gia Chương trình OCOP. Ứng dụng khoa học quản lý trong xây dựng mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP.

- Nghiên cứu các mô hình sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xử lý chất thải, khí thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Nghiên cứu về giáo dục, y tế, kinh tế, văn hoá, xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế phục vụ phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Ứng dụng sản xuất các loại vật liệu mới, vật liệu từ nguồn nguyên liệu, phụ phẩm nông nghiệp thân thiện với môi trường. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tăng cường sử dụng các loại vật liệu xây dựng theo công nghệ tiên tiến (Nano, compozit,…) vật liệu xây không nung và các vật liệu khác thân thiện với môi trường.

- Xây dựng và triển khai các dự án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ (chỉ dẫn dịa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế,…) gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, bao gồm các nội dung như: hỗ trợ xác lập quyền tài sản trí tuệ; hỗ trợ quảng bá và phát triển thương hiệu sản phẩm

Đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2020 từ các Doanh nghiệp, Sở ban ngành tỉnh; các Tổ chức KH&CN, các Viện, Trường, Nhà khoa học trong và ngoài tỉnh gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang chậm nhất là ngày 31 tháng 5 năm 2020 theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 07, Điện Biên Phủ, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang. Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, ĐT: 0293 3582 686, DĐ: 0989 973 169.

(Đính kèm mẫu phiếu đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN: Mẫu 01, Mẫu 02, Mẫu 03, Mẫu 04)

                                                                                        Kim Yến


Các tin khác