</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 42/BC-UBND Hậu Giang, ngày 2 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh,

tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, 3 tháng năm 2018 và

một số nhiệm vụ tháng 4 năm 2018

 
 

 


I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

1. Các cuộc họp, làm việc của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh

Trong tháng 03 năm 2018, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì và dự 35 cuộc họp các loại[1], so với tháng trước giảm 29 cuộc (35/64); lũy kế trong 03 tháng đầu năm 2018 là 171 cuộc họp các loại; tăng 22 cuộc (171/149) họp, lễ, hội nghị và làm việc so với cùng kỳ.

2. Ban hành văn bản của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh

Trong tháng 03 năm 2018, đã ban hành 692 văn bản, giảm 140 văn bản so tháng trước[2]; giảm 186 văn bản so với cùng kỳ; lũy kế 03 tháng đầu năm 2018 đã ban hành 2.544 văn bản, giảm 139 văn bản (2.544/2.683) so với cùng kỳ.

II.    TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 03

1.                  Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Vụ lúa Đông Xuân xuống giống được 77.917 ha, tăng 0,28% so với kế hoạch và tăng 0,07% so với cùng kỳ; diện tích thu hoạch được 12.863 ha, năng suất bình quân ước đạt 7,67 tấn/ha. Vụ lúa Hè Thu xuống giống được 1.113 ha, đạt 1,45% so với kế hoạch (kế hoạch của tỉnh là 76.800 ha). Niên vụ mía 2018 xuống giống được 10.516 ha tập trung ở huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ, thành phố Vị Thanh và thị xã Ngã Bảy.

Diện tích cây ăn trái 37.685 ha, đạt 102% kế hoạch, tăng 4,5% so năm trước, sản lượng đạt 306.335 tấn, tăng 11,6% so cùng kỳ (chủ yếu là cây có múi); diện tích rau màu đạt 48,8% kế hoạch, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển về số lượng, tăng so với cùng kỳ, cụ thể: đàn heo 126.953 con, tăng 2,56% so cùng kỳ; đàn gia cầm: Có 3.996 ngàn con, tăng 4,01% (tăng 154 ngàn con) so cùng kỳ, đạt 62,5% kế hoạch, giảm gần 13,3% so với cùng kỳ.

Ngành thú y tiếp tục duy trì công tác tiêm phòng dịch bệnh ở đàn gia súc và dịch cúm trên gia cầm; tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo an toàn thực phẩm.

Diện tích nuôi thủy sản ước được 1.869,6 ha, giảm 0,82% so với cùng kỳ; sản lượng thu hoạch được 15.826 tấn, tăng 0,79 so với cùng kỳ.

Xâm nhập mặn vẫn xảy ra trên địa bàn, độ mặn tăng so với tháng trước, độ mặn đo được cao nhất ở địa bàn huyện Long Mỹ là 2,7‰, thành phố Vị Thanh là 2,5‰.

Đến nay, tình hình thực hiện các Đề án phát triển nông nghiệp đạt kết quả: Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã thực hiện được 62,956 tỷ đồng, đạt trên 21,4% tổng kinh phí đề án; đã chuyển đổi được 454 ha/3.000 ha, đạt gần 15,1% về diện tích (226 ha vườn tạp, 188 ha đất mía kém hiệu quả, 40 ha lúa 3 vụ), chuyển đổi 260 hộ chăn nuôi heo, gà nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung. Đề án phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao: đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án năm 2018, tiếp tục thực hiện dự án “Khai thác 02 khu đất sản xuất tự túc thuộc xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A”. Đề án phát triển trạm bơm điện ứng phó với biến đổi khí hậu đã lập dự án đầu tư, xây dựng 05 trạm bơm điện, ưu tiên đầu tư tại các xã như: (1) Trạm bơm 10500 xã Vị Bình huyện, Vị Thủy; (2) Trạm bơm kênh Thủy Lợi giữa xã Trường Long A, huyện Châu Thành A; (3) Trạm bơm kênh Mới xã Bình Thành huyện, Phụng Hiệp; (4) Trạm bơm kênh 3 Phương, huyện Long Mỹ; (5) Trạm bơm kênh Phèn thị xã Long Mỹ.

UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2018, theo đó xây dựng mục tiêu và kế hoạch thực hiện để nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, hiện nay trên địa bàn tỉnh có có 22/54 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm trên 40,74%; có 03 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, chiếm 5,56%; có 23 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, chiếm 42,59%; có 06 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, chiếm 11,11%.

Kinh tế hợp tác và kinh tế trang trại tiếp tục được quan tâm, hiện nay tổng số hợp tác xã nông nghiệp toàn tỉnh là 135 hợp tác xã. Hiện có 22 trang trại: 11 trang trại chăn nuôi, 08 trang trại tổng hợp, 03 trang trại thủy sản; triển khai thực hiện tư vấn, hỗ trợ hình thành 110 Tổ hợp tác.

2.                  Về công nghiệp, đầu tư, xây dựng

Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện tính theo giá thực tế được 2.743 tỷ đồng, tăng 22,34% so với tháng trước và tăng 19,76% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng so với tháng trước là do các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định và tăng sản lượng sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán để hoàn thành các hợp đồng đã ký trước đó với khách hàng trong và ngoài nước. Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện quý I năm 2018 tính theo giá thực tế được 7.629 tỷ đồng, tăng 20,68% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá hiện hành thực hiện được 1.540 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ.

Trong tháng, cấp mới giấy đăng ký doanh nghiệp được 30 doanh nghiệp, với tổng số vốn 162,5 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay cấp 131 doanh nghiệp, so với cùng kỳ giảm 10 doanh nghiệp, với tổng số vốn 456,8 tỷ đồng;  có 02 doanh nghiệp giải thể, tổng vốn 1,7 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay giải thể 28 doanh nghiệp, tổng vốn 457,3 tỷ đồng

Đến nay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 4.320 tỷ đồng, tăng 6,15% so cùng kỳ, đạt 24,59% kế hoạch.

3.                  Về thương mại, giá cả, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trong tháng thực hiện đạt 2.906 tỷ đồng, so với thực hiện tháng trước giảm 8,49%, so với cùng kỳ tăng 3,36%. Quý I năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 9.110 tỷ đồng, tăng 6,07% so với cùng kỳ và đạt 25,86% so với kế hoạch [3].

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp thực hiện được 72,981 triệu USD, tăng 5,04% so với tháng trước và giảm 2,75% so với cùng kỳ. Quý I năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thực hiện đạt 232,367 triệu USD, tăng 28,15% so với cùng kỳ và đạt 21,92% KH. Trong đó, xuất khẩu trực tiếp được 133,677 triệu USD, tăng 112,55% so với cùng kỳ, đạt 16,92% KH; nhập khẩu thực hiện được 82,408 triệu USD, tăng 77,52% so với cùng kỳ, đạt 30,52% KH.

Trong tháng vận chuyển được 895 nghìn tấn hàng hóa, giảm 19,27% so với tháng trước, tăng 6,11% so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách thực hiện được 9,661 triệu lượt hành khách, giảm 2,91% so với tháng trước, tăng 3,76% so với cùng kỳ. Quý I năm 2018, vận chuyển được 3,069 triệu tấn hàng hóa, tăng 22,88% so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách thực hiện được 29.123.571 lượt hành khách, tăng 3,88% so với cùng kỳ.

4.                  Về tài chính, ngân sách

Tổng thu NSNN tháng 03 năm 2018: 483,5 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng là 3.134 tỷ đồng, đạt 48,72% dự toán HĐND giao; trong đó, thu nội địa: 227 tỷ đồng, luỹ kế là 750 tỷ đồng, đạt 27,42% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 03 năm 2018: 489,15 tỷ đồng, luỹ kế 1.541,97 tỷ đồng, đạt 25,84% dự toán HĐND tỉnh giao (trong đó: chi xây dựng cơ bản được 195,8 tỷ đồng, luỹ kế 611,8 tỷ đồng, đạt 25,74% dự toán Trung ương giao, đạt 26,03% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn 10.588 tỷ đồng, tăng trưởng 1,31% so với tháng trước và giảm 0,15% so với cuối năm 2017. Cho vay 20.260 tỷ đồng, tăng trưởng 0,05% so với tháng trước và tăng 0,66% so với cuối năm 2017. Tổng dư nợ được 20.311 tỷ đồng, tăng trưởng 0,92% so với cuối năm 2017. Nợ xấu là 543 tỷ đồng, chiếm khoảng 2,68% tổng dư nợ.

5.       Về văn hóa - xã hội

Tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, lễ kỷ niệm; kỷ niệm 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tháng thanh niên 2018; Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và trật tự an toàn giao thông...

Tổ chức tổng kết 10 năm hiến máu tình nguyện; hội nghị sơ kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và sơ kết 05 năm thực hiện đề án ngày Quốc tế hạnh phúc; hội nghị tổng kết phong trào khuyến học, khuyến tài năm 2017; họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM; họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2018);

Tổ chức các hoạt động Đại hội thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2018; đồng thời, chuẩn bị tham dự Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII-2018, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức Giải vô địch Karate Miền Nam lần thứ I năm 2018.

Trong tháng, toàn tỉnh đón 32.220 lượt khách du lịch đến Hậu Giang, (trong đó có 1.288 lượt khách quốc tế và 30.912 lượt khách nội địa). Đạt doanh thu 11,33 tỷ đồng; trong quý I, tổng lượt khách đến Hậu Giang là 121.860 lượt (tăng 136% so với cùng kỳ), trong đó, khách quốc tế là 4.870 lượt, tổng thu đạt 42,89 tỷ đồng, tăng 131% so với năm cùng kỳ.

Trong tháng, toàn tỉnh giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho 1.733 lao động; lũy kế 3 tháng là 3.831 lao động đạt 25,54% kế hoạch, giảm 15,2% so với cùng kỳ. Trong đó, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 07 người, lũy kế 3 tháng là 13 người.

Trợ cấp thường xuyên cho 28.579 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền hơn 10,51 tỷ đồng; lũy kế 3 tháng đã trợ cấp thường xuyên cho 85.487 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền trên 31 tỷ đồng; hỗ trợ mai táng phí cho 431 trường hợp với số tiền trên 2 tỷ đồng; hỗ trợ đột xuất cho 15 trường hợp, kinh phí trên 122 triệu đồng. Cấp mới 19.920 thẻ BHYT với số tiền gần 3.500 triệu đồng.

Trong tháng 3, ngành giáo dục đã tổ chức hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh; tổ chức bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về nội dung Giáo dục phát triển kỹ năng tình cảm xã hội cho trẻ mầm non; tổ chức thành công Hội thi viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học cấp tỉnh (có 203 học sinh tham dự thi và trao 123 giải). Tổ chức Chương trình tư vấn mùa thi năm 2018.

Khám, chữa bệnh cho 154.971 lượt người, lũy kế là 504.121 lượt, đạt 24,7% KH, giảm 0,23% so cùng kỳ; ghi nhận 07 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 07 ca so với tháng trước, lũy kế là 39 ca, giảm 49 ca với cùng kỳ; 19 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 06 ca so với tháng trước, lũy kế là 56 ca, giảm 76 ca so với cùng kỳ.

Trong tháng 03, toàn tỉnh có 57.330 người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp là 49.934 người, bảo hiểm y tế là 588.661 người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 75,89% dân số (giảm 5,27% so với cuối năm 2017), nguyên nhân chủ yếu là do thẻ BHYT của đối tượng học sinh đã hết hạn sử dụng, chưa tiếp tục tham gia và số hộ nghèo giảm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã nghiệm thu 02 đề tài; kiểm tra tiến độ thực hiện 06 đề tài, dự án.

6.       Về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính quyền

          Công tác phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra của Đoàn Thanh tra, Bộ Nội vụ theo kế hoạch đề ra; tiếp tục chuẩn bị đảm bảo các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường.

Triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khu vực, chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2018 - 2020, trong đó giao Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch phát động thi đua thực hiện công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực, chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã; hướng dẫn thực hiện các quy định về tiêu chuẩn Trưởng ấp, khu vực, Phó Trưởng ấp, khu vực; thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã; Kế hoạch tuyên truyền về ngày bầu cử đến mọi tầng lớp Nhân dân, để nâng cao nhận thức, quyền và trách nhiệm của mình đối với việc bầu cử Trưởng ấp, khu vực, chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; UBND huyện, thị xã, thành phố công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Chấm điểm, phân loại công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, các hoàn thiện các điều kiện cần thiết để Trung tâm hành chính công tỉnh chuẩn bị đi vào hoạt động.

Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh đứng thứ 50/63 trong toàn quốc, giảm 13 bậc so với năm 2016; đứng thứ 12/13 trong các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, giảm 4 bậc so với năm 2016.

7.      Về quốc phòng - an ninh

Phát hiện 24 vụ phạm tội[4], điều tra làm rõ 19/24 vụ, đã bắt và xử lý 22 đối tượng; lũy kế 03 tháng phát hiện 59 vụ[5], giảm 3 vụ so với cùng kỳ. Tội phạm xảy ra chủ yếu là cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

 Trong tháng 3, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 09 người, bị thương 07 người, so với tháng trước tăng 04 vụ, tăng 02 người chết, tăng 07 người bị thương; lũy kế là 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 23 người, so với cùng kỳ tăng 19 vụ, tăng 17 người chết, tăng 14 người bị thương.

Trong tháng toàn tỉnh đã tiếp 238 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, trong đó, cấp tỉnh tiếp 73 lượt, cấp huyện tiếp 165 lượt, lũy kế 765 lượt (so cùng kỳ giảm 223 lượt), chủ yếu là “tiếp khiếu”, nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tập trung các dự án khi Nhà nước thu hồi đất; tranh chấp đất đai; trình tự, thủ tục trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khiếu nại quyết định hành chính...

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh phát sinh trong tháng 80 đơn, giảm 10 đơn so với tháng trước, số đơn tháng trước chuyển sang là 69 đơn,  tổng số đơn trong tháng 3/2018 phải giải quyết là 149 đơn; lũy kế 3 tháng là 417 đơn, trong đó số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 98 đơn[6]; Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã xác minh, kết luận, kiến nghị, giải quyết 38/85 đơn khiếu nại, đạt 44,7%.

Đánh giá chung:

Trong 3 tháng đầu năm, UBND tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ năm 2018 ngay từ đầu năm, đến nay đã đạt kết quả khá trên một số lĩnh vực: đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, như: vụ lúa Đông Xuân năng suất, sản lượng tăng; vụ mía năm 2018 đạt kế hoạch; sản xuất rau màu, cây ăn trái, sản lượng thủy sản tăng so cùng kỳ; Chăn nuôi phát triển ổn định, đàn gia súc, gia cầm tăng; xuất nhập khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ có giảm so tháng trước nhưng tăng so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ; tiền tệ, thị trường ổn định,... các hoạt động Tết được chuẩn bị chu đáo và diễn ra đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Các hoạt động văn hóa, xã hội được tổ chức chu đáo, phục vụ tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu giao về số lượng, chất lượng; quốc phòng - an ninh được giữ vững,...

Bên cạnh đó, các đề án trong nông nghiệp triển khai chậm, tình hình giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, tỷ lệ người dân tham gia BHYT giảm so cùng kỳ, chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn; tình hình tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 4

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt Nghị quyết của  Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chương trình công tác, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của UBND tỉnh năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.      Về lĩnh vực kinh tế

Quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh trên động, thực vật; thường xuyên theo dõi tình hình xâm nhập mặn để ứng phó kịp thời, không để ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; đồng thời, củng cố nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đã đạt; tập trung cao điểm thực hiện Chiến dịch Giao thông - Thủy lợi và Trồng cây, trong đó, chú ý chỉ tiêu trồng cây xanh.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại các công trình, dự án, kể cả các công trình, dự án ngoài nhà nước, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, tránh gây thất thoát, lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công được phân bổ.

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại để tìm đầu ra cho các sản phẩm, đặc biệt là nông sản; tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn, chú ý quản lý chất lượng hàng hóa; quản lý chặt chẽ giá cả thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tăng cường kiểm tra, xử lý, lập lại trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là ở các đô thị.

Thực hiện thu, chi ngân sách đúng dự toán, đảm bảo công khai, minh bạch, tích cực khai thác các nguồn thu để phục vụ các nhiệm vụ chi của tỉnh; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp thuế; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nợ đọng tiền thuế.

Ngân hàng Nhà nước Hậu Giang chỉ đạo các ngân hàng thương mại tích cực tham gia các chương trình, đề án của tỉnh, tạo điều kiện và hỗ trợ về nguồn vốn vay cho nông dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc chấp hành quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2.                  Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tiếp tục tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm: Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, kỷ niệm 43 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, Quốc tế Lao động 1/5, Tết Chôl - Chnăm - Thmây,.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn tỉnh: tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII năm 2018 và xây dựng Điều lệ giải Vô địch Karatedo Miền Nam lần thứ I năm 2018; tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2018; Hội thi Tin học trẻ lần thứ 15; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018); Tham dự giải vô địch Karate miền Đông Nam bộ mở rộng tại Bình Dương; giải Cử tạ vô địch thanh thiếu niên quốc gia năm 2018 tại Hà Nội; giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh...

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh chủ động, hạn chế tối đa số ca mắc mới đặc biệt là bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika, cúm A H7N9,…; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch về đổi mới phong cách và thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, kế hoạch thực hiện bệnh viện “Xanh - Sạch - Đẹp”; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2017 -2018, trọng tâm là chỉ đạo ôn tập, chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018.

Tiếp tục thực hiện các chính sách cho các đối tượng theo đúng quy định; đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018; đào tạo nghề theo nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp.

Triển khai các giải pháp có hiệu quả để tăng tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm, đặc biệt là BHYT.

Kiểm tra, rà soát các mô hình, Đề án, dự án khoa học - công nghệ nhất là lĩnh vực nông nghiệp để chuyển giao và ứng dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả.

3.      Về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính quyền

Xây dựng đề án, chương trình, Kế hoạch thực hiện kế hoạch Hành động vì sự phát triển bền vững tỉnh Hậu Giang 2018 - 2020, hoàn thành trong quý II/2018.

Ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng ấp, khu vực, chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2018 - 2020 đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ số hài lòng của người dân. Khẩn trương đưa Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động.

Phối hợp tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh bất thường; Chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018 đảm bảo đúng quy định.

4.     Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Xây dựng các kế hoạch bảo vệ an toàn các ngày lễ, kỷ niệm; tăng cường công tác nắm tình hình; chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, chợ trong mùa khô...; thực hiện công tác ra quân huấn luyện, diễn tập theo đúng kế hoạch. tập trung thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, trọng tâm là chỉ đạo xây dựng, triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ làm điểm chỉ đạo tại thị xã Ngã Bảy.

Thực hiện công tác tiếp công dân, đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế khiếu nại đông người, vượt cấp; nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, phát huy tốt vai trò của chính quyền cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết hợp với phát hiện, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng.

Trên đây là Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và một số nhiệm vụ tháng 4 năm 2018./.

­­­­­­­Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (HN, TP.HCM);    

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng;

- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;

- Sở, ban, ngành tỉnh;        

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, TH.HG                                   

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đồng Văn Thanh1. Gồm: 10 cuộc hội nghị, cuộc họp và lễ; 10 buổi làm việc với sở, ngành và địa phương; 07 buổi kiểm tra, khảo sát; 03 buổi đối thoại công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; 05 buổi tiếp và làm việc với Bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành, địa phương và Đoàn công tác nước ngoài.

2. Gồm: 01 văn bản quy phạm pháp luật, 93 Quyết định, 15 Kế hoạch, 13 Báo cáo, 135 Công văn và 435 văn bản hành chính khác; Văn phòng UBND tỉnh đã phát hành 06 Thông báo về ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch tại các hội nghị, cuộc họp, buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương.

[3]. Tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện được 6.732 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 6,11%; ngành dịch vụ thực hiện được 852 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 9,65%; ngành lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành thực hiện được 1.524 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 4%.

[4]. 02 vụ đặc biệt nghiêm trọng, 04 vụ rất nghiêm trọng, 18 vụ nghiêm trọng và ít nghiêm trọng.

[5]. Trong đó: điều tra làm rõ 51/59 vụ, bắt 59 đối tượng..

[6]. .85 đơn khiếu nại; 01 đơn tố cáo; 12 đơn phản ánh, kiến nghị.