</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 36/BC-UBND Hậu Giang, ngày 22 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2018

và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 1036/BKHĐT-TH ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2018 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP, UBND tỉnh Hậu Giang xin báo cáo như sau:

I. VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 138/NQ-CP, NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2018 về chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2018, theo đó đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc, kế hoạch này đã gửi chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Kế hoạch đầu tư năm 2018, trong đó có nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2018.

Tổng số nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2017 được giao là 574.580 triệu đồng (gồm các nguồn: Ngân sách Trương ương bổ sung có mục tiêu là 169.180 triệu đồng; vốn trái phiếu Chính phủ là 273.400 triệu đồng; vốn ODA là 59.819 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 67.000 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 6.082 triệu đồng).

Giá trị giải ngân đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2018 là 328.941 triệu đồng, đạt 57,25% KH. Trong đó, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu là 166.983 triệu đồng; vốn Trái phiếu Chính phủ là 53.237 triệu đồng; vốn ODA là 35.639 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 67.000 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 6.082 triệu đồng. Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân thấp là do nguồn vốn trái phiếu Chính phủ mới bổ sung vào những tháng cuối năm.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2018

1. Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Vụ Đông Xuân xuống giống được 77.917 ha, vượt 0,28% KH; đã thu hoạch được 3.500 ha, năng suất ước đạt 7,3 tấn/ha. Niên vụ mía năm 2018 xuống giống được 9.239 ha, đạt 88% KH tập trung ở huyện Phụng Hiệp, thành phố Vị Thanh và thị xã Ngã Bảy.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển về số lượng, tăng so với cùng kỳ, trong đó: đàn heo có 126.953 con, tăng 3,23% so với cùng kỳ; đàn gia cầm có 3,967 triệu con, tăng 3,63% so với cùng kỳ.

Trong tháng không xảy ra dịch bệnh, ngành thú y tiếp tục duy trì công tác tiêm phòng dịch bệnh ở đàn gia súc và gia cầm; tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Tổng diện tích cây ăn trái đạt 37.945 ha. Trong đó: cây có múi 17.815 ha; cây khóm 1.946 ha; cây nhãn 707 ha; xoài 2.875 ha; mít 750 ha; mãng cầu 734 ha; cây khác 13.118 ha.

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2018, trong đó có đề ra mục tiêu xây dựng và thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí, đảm bảo đạt chuẩn bền vững đối với thị xã Ngã Bảy và 22 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước tiến lên xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với 22 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu công nhận mới ít nhất 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Phú An (huyện Châu Thành), Phương Bình (huyện Phụng Hiệp), Long Trị (thị xã Long Mỹ), Trường Long A (huyện Châu Thành A). Đồng thời tập trung chỉ đạo bổ sung thêm 02 xã: Đông Phước A (huyện Châu Thành), Tân Hòa (huyện Châu Thành A) vào kế hoạch năm 2018. Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã: 15,6 tiêu chí/xã.

2.     Về công nghiệp, đầu tư

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế được 2.220 tỷ đồng, giảm 16% so tháng trước; lũy kế 02 tháng thực hiện được 4.868,7 tỷ đồng, tăng 20,45% so cùng kỳ[1].

Trong tháng, cấp mới giấy đăng ký doanh nghiệp được 36 doanh nghiệp, tổng số vốn 150 tỷ đồng; lũy kế 02 tháng cấp mới giấy đăng ký doanh nghiệp được 101 doanh nghiệp, với tổng số vốn 294 tỷ đồng; có 26 doanh nghiệp giải thể với tổng số vốn là 455 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng thực hiện được 1.339 tỷ đồng, giảm 2,2% so tháng trước; lũy kế 02 tháng thực hiện được 2.711 tỷ đồng, tăng 3% so cùng kỳ, đạt 15,7% kế hoạch[2].

          3. Về thương mại, giá cả, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện đạt 3.185,7 tỷ đồng, tăng 5,5% so với tháng trước; lũy kế 02 tháng thực hiện được 6.206,7 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thực hiện đạt 63,667 triệu USD, giảm 13,5% so tháng trước; lũy kế 02 tháng thực hiện được 148,112 triệu USD, tăng 46,6% so cùng kỳ[3].

Trong tháng vận chuyển được 1,095 triệu tấn hàng hóa, tăng 2,9% so tháng trước; lũy kế 02 tháng thực hiện được 2,160 triệu tấn hàng hóa, tăng 30,6% so cùng kỳ. Vận chuyển hành khách trong tháng thực hiện được 9,732 triệu lượt hành khách, tăng 2,3% so tháng trước; lũy kế 02 tháng thực hiện được 19,242 triệu lượt hành khách, tăng 2,8% so cùng kỳ.

4. Về tài chính, ngân sách

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 02 tháng thực hiện được 2.667 tỷ đồng, đạt 41,45% chỉ tiêu HĐND tỉnh; trong đó: thu nội địa là 523 tỷ đồng, đạt 19,09% chỉ tiêu HĐND tỉnh.

Tổng chi ngân sách địa phương 02 tháng thực hiện được 1.157,6 tỷ đồng, đạt 19,4% chỉ tiêu HĐND tỉnh, trong đó: chi xây dựng cơ bản được 406 tỷ đồng, đạt 17,2% chỉ tiêu HĐND tỉnh).

Tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn đến ngày 28/02/2018: 10.538 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cuối năm năm 2017. Tổng dư nợ cho vay được 20.316 tỷ đồng, tăng 1,73% so với cuối năm 2017; dư nợ đến ngày 28/02/2018: 18.663 tỷ đồng, tăng 0,94% so với cuối năm 2017. Nợ xấu chiếm 2,64% tổng dư nợ.

5. Về văn hóa - xã hội

Tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, lễ kỷ niệm, trọng tâm là tổ chức họp mặt Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 - 2018); công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018; kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2…; Chương trình “Xuân yêu thương” cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 Tổ chức họp mặt: nhà doanh nghiệp, nhà khoa học; nhà báo, văn nghệ sĩ; kiều bào; chức sắc tôn giáo, dân tộc; đã tổ chức Buổi gặp mặt các cơ quan đại diện, hiệp hội và tổ chức nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh; Tổ chức thăm và chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, ăn Tết với gia đình hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018[4]; Tổ chức Lễ viếng và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹđặc biệt là tỉnh tổ chức Lễ hội Giao thừa, với chủ đề: “Xuân hội tụ và phát triển bền vững, bắn pháo hoa tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút khá đông người xem.

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, nổi bật là: Hội báo Xuân, Triển lãm ảnh Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Xuân Mậu Tuất 2018; Giải Quần vợt, Hội thi Lân, Đại hội thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2018, đồng thời, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức các hoạt động thể dục thể thao với nhiều hình thức và nội dung phong phú, sôi động, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho Nhân dân.

Trong tháng, toàn tỉnh đón 37.550 lượt khách (trong đó 1.550 lượt khách quốc tế và 36.000 lượt khách nội địa) với tổng thu 13,2 tỷ đồng; lũy kế 72.550 lượt khách (trong đó 2950 lượt khách quốc tế và 69.600 lượt khách nội địa), với tổng doanh thu đạt 25,5 tỷ đồng, tăng 3,2% so cùng.

Ngành giáo dục đã tập trung tổ chức Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2017 - 2018. Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông thực hiện theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 - 2018. Triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2018.

Trong tháng toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 1.499 lao động, đạt 13,98% chỉ tiêu kế hoạch năm, trong đó, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 06 người. Trợ cấp thường xuyên cho 28.590 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 10,5 tỷ đồng.

Khám, chữa bệnh cho 176.016 lượt người, lũy kế là 348.212 lượt, đạt 17,02% kế hoạch, tăng 5,15% so cùng kỳ; ghi nhận 14 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 04 ca so với tháng trước, lũy kế 32 ca, tăng 23 ca so với cùng kỳ; 12 ca bệnh tay - chân - miệng, giảm 13 ca so với tháng trước, lũy kế là 37 ca, giảm 53 ca so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 65.200/68.400 người áp dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng và phi lâm sàng, đạt 95,3% KH năm.

Trong tháng 02, toàn tỉnh có 57.883 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 50.492 người, bảo hiểm y tế là 593.614 người. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 76,53% dân số, giảm 4,63% so với thời điểm 31/12/2017, nguyên nhân chủ yếu là do thẻ BHYT của đối tượng hộ gia đình, học sinh hết hạn sử dụng thẻ BHYT chưa tham gia lại; do rà soát lại đối tượng hộ nghèo theo Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức Hội đồng KH&CN nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển ngành dịch vụ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Lũy kế cho đến nay đã tổ chức nghiệm thu 02 đề tài cấp tỉnh.

6. Về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính quyền

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết. Chuẩn bị hoàn chỉnh nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh (tại kỳ họp bất thường).

7. Về quốc phòng - an ninh

Đã chỉ đạo tổ chức Lễ Giao nhận quân năm 2018 đảm bảo an toàn, đúng quy định, với 1.086 chỉ tiêu (trong đó, có 01 chỉ tiêu nữ), đạt 100% chỉ tiêu, tỷ lệ đảng viên chiếm 1,47%, 100% viết đơn tình nguyện.

Phát hiện 14 vụ phạm tội[5], tăng 02 vụ so với tháng trước; lũy kế phát hiện 38 vụ, giảm 08 vụ so với cùng kỳ.

 Xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông, làm chết 07 người, so với tháng trước giảm 07 vụ, giảm 07 người chết và 08 người bị thương; lũy kế (từ tháng 12/2017 đến tháng 2/2018) xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người, bị thương 16 người, so với cùng kỳ tăng 19 vụ, tăng 15 người chết và tăng 12 người bị thương; trong tháng xảy ra 01 vụ cháy nhà dân tại thành phố Vị Thanh, ước thiệt hại 130 triệu đồng, so với tháng trước tương đương.

Trong tháng toàn tỉnh đã tiếp 283 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, trong đó, cấp tỉnh tiếp 109 lượt, cấp huyện tiếp 174 lượt, lũy kế 527 lượt, chủ yếu là “tiếp khiếu”, nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tập trung các dự án khi Nhà nước thu hồi đất; tranh chấp đất đai; trình tự, thủ tục trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khiếu nại quyết định hành chính...

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh phát sinh trong tháng 159 đơn, giảm 19 đơn so với tháng trước, số đơn tháng trước chuyển sang là 67 đơn,  tổng số đơn trong tháng 02/2018 phải giải quyết là 226 đơn; lũy kế 02 tháng là 337 đơn, trong đó số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 135 đơn[6]; Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã xác minh, kết luận, kiến nghị, giải quyết 63/121 đơn khiếu nại, đạt 52%.

Đánh giá chung:

Nhìn chung, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, các sở, ban ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2018; lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhất là vụ lúa Đông Xuân năng suất đạt cao và được giá, công tác phòng chống xâm nhập mặn được tập trung chỉ đạo; giá trị sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ có giảm so tháng trước nhưng tăng so cùng kỳ; thu nội địa tăng so với cùng kỳ; tiền tệ, thị trường ổn định,... Các hoạt động văn hóa, xã hội được tổ chức chu đáo; đặc biệt, các hoạt động Tết được chuẩn bị chu đáo và diễn ra đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đó là đảm bảo không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân nghèo, đồng bào dân tộc, tôn giáo…; số ca mắc bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết giảm so với tháng trước; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu giao về số lượng, chất lượng; quốc phòng - an ninh được giữ vững,...

Bên cạnh đó, tình hình tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ; tình hình thời tiết diễn biến khá phức tạp, xâm nhập mặn sẽ gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

II. MỘT SỐ NHỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 3

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt Nghị quyết của  Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chương trình công tác, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của UBND tỉnh năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về lĩnh vực kinh tế

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2018 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018, định hướng đến năm 2020; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2018 của tỉnh. Sớm hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018.

Chỉ đạo thu hoạch vụ lúa Đông Xuân, chăm sóc vụ lúa Hè Thu, tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, bệnh trên động, thực vật; theo dõi tình hình bao tiêu lúa năm 2018 giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn được giao, quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục xây dựng cơ bản theo quy định; tiếp tục tổ chức rà soát thu hồi các dự án đầu tư chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tiếp tục vận động các doanh nghiệp thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thực hiện thu, chi ngân sách đúng dự toán, đảm bảo công khai, minh bạch, tích cực khai thác các nguồn thu để phục vụ các nhiệm vụ chi của tỉnh; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, kịp thời triển khai cho doanh nghiệp các chính sách thuế mới và giải đáp vướng mắc, khó khăn cho người nộp thuế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để đẩy nhanh tiến độ các dự án có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn.

Tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đảm bảo an toàn, lành mạnh hoạt động các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc chấp hành quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất, tín dụng.

2. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tiếp tục tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm: 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, ngày Thể thao Việt Nam 27/3,…

Tiếp tục phối hợp tăng cường công tác vận động xã hội hóa lĩnh vực y tế, văn hóa.

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác thanh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; tiếp tục thực hiện việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh, trong đó, chú ý cơ sở vật chất, trang thiết bị và kiện toàn nguồn nhân lực; tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tham gia bảo hiểm y tế.

Chỉ đạo các đơn vị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm 2017 - 2018, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018.

Tiếp tục thực hiện các chính sách cho các đối tượng theo đúng quy định; đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018; đào tạo nghề theo nhu cầu của các doanh nghiệp. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giám sát việc cấp phát quà Tết Nguyên đán năm 2018 cho các đối tượng đảm bảo theo quy định

Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang theo kế hoạch đề ra

3. Về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính quyền

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018; tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai, dân chủ theo Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 10/12/2015 và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục chấn chỉnh đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và tình hình triển khai thực hiện các chỉ đạo, kết luận của Thường trực UBND tỉnh.

4. Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Tăng cường công tác nắm tình hình; chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; thực hiện công tác ra quân huấn luyện, diễn tập theo đúng kế hoạch.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm là tại cơ sở, hạn chế khiếu nại đông người, vượt cấp; nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, phát huy tốt vai trò của chính quyền cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết hợp với phát hiện, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang kính báo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ KH&ĐT;

- Bộ TC;

- Lưu: VT.TH. YP.

D\2018\Bao cao\BC trien khai KTXH 01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đồng Văn Thanh[1].Trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 37,4%, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 16,3%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,2%.

[2].Trong đó: vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước và Trung ương đầu tư trên địa bàn  đ­ược 144 tỷ đồng, bằng 86,3% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu t­ư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà n­ước được 2.266 tỷ đồng, bằng 99,98% so với cùng kỳ.

[3].Trong đó: xuất khẩu trực tiếp thực hiện đạt 83,95 triệu USD, tăng 18,6% so cùng kỳ; nhập khẩu trực tiếp thực hiện đạt 53,339 triệu USD, tăng 175% so cùng kỳ.

[4]. Thăm và chúc Tết Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh, Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Vị Thanh, Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh; tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, điểm tại UBND huyện Châu Thành; thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy; họp mặt, thăm, ăn Tết với hộ nghèo điểm tại  04 điểm: trụ sở UBND xã Tân Phú - huyện Châu Thành; trụ sở UBND xã Tân Bình - huyện Phụng Hiệp; Nhà văn hóa xã Vị Đông - huyện Vị Thủy; Nhà tưởng niệm ấp 3 - xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

[5] . 14 vụ án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng.

[6] .121 đơn khiếu nại; 02 đơn tố cáo; 12 đơn phản ánh, kiến nghị.