</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 27/BC-UBND Hậu Giang, ngày 5 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO

V/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017

Thực hiện Công văn số 10194/NHNN-TD ngày 14 tháng 12 năm 2017
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc báo cáo tình hình thực hiện
Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017, UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW

1. Chỉ đạo của chính quyền địa phương liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội:

Thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1154-CV/TU ngày 27 tháng 3 năm 2015 về việc theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1010/UBND-VX ngày 02 tháng 07 năm 2015 về việc tăng cường công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, phân công cụ thể trách nhiệm của sở, ngành, đoàn thể, ngân hàng và chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 về việc triển khai thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh; trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2017 quy định đối tượng cho vay vốn hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh đối với hộ gia đình người có công với cách mạng; Quyết định số 1022/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính; chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, bổ sung thành viên Lãnh đạo NHCSXH các cấp vào Ban Giảm nghèo cùng cấp; bổ sung đồng chí Giám đốc NHCSXH tỉnh tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Giảm nghèo cấp tỉnh; đồng chí Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Giảm nghèo thành phố Vị Thanh và 07 đồng chí Giám đốc Phòng Giao dịch huyện trực thuộc tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Giảm nghèo cấp huyện.

2. Công tác chỉ đạo phối hợp lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm:

 Cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo,
giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của
địa phương. Trên cơ sở đó, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách
tín dụng ưu đãi, các Tổ Kỹ thuật cấp xã được chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đối với các hộ dân sau khi được vay vốn, nhằm trang bị kiến thức
và kỹ thuật mới để người dân áp dụng vào quá trình sản xuất.

Hằng năm, UBND tỉnh chỉ đạo NHCSXH tỉnh phối hợp với 04 tổ chức
Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp tỉnh, chính quyền địa phương và các trường dạy nghề trên địa bàn lồng ghép chương trình tín dụng chính sách với dạy nghề nông thôn; đồng thời, tiến hành bình xét cho vay ưu tiên các đối tượng đã qua học nghề, các trường hợp chưa qua học nghề được lập danh sách đưa vào kế hoạch đào tạo nghề của xã; ngoài ra, các Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp, hàng năm, có kế hoạch đào tạo cán bộ Hội cấp cơ sở đều mời cán bộ kỹ thuật cấp huyện, xã đến để giới thiệu kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi mới để cán bộ Hội tuyên truyền, hướng dẫn lại cho hội viên áp dụng.

3. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội:

Nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách cho cán bộ ngoài hệ thống NHCSXH (Hội đoàn thể nhận ủy thác, thành viên Ban Đại diện HĐQT cấp huyện là Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ giảm nghèo xã, Trưởng ấp và Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn), góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, ngay từ đầu năm, căn cứ chỉ tiêu
kế hoạch đào tạo được giao, NHCSXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai tập huấn cho cán bộ ngoài hệ thống NHCSXH về nghiệp vụ ủy thác, công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, kiểm tra giám sát, quy trình bình xét cho vay, bình xét nợ rủi ro, đề nghị xử lý, quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn. Kết quả trong năm 2017, đã tổ chức được 132 lớp, với 5.764 đối tượng là cán bộ ngoài hệ thống NHCSXH tham dự, đạt 101,9%
kế hoạch được giao.

Xác định đối tượng phục vụ của hoạt động tín dụng chính sách xã hội là
bà con vùng sâu, vùng khó khăn, trình độ dân trí thấp và nhận thức không
đồng đều, do đó, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chính sách tín dụng xã hội đã được đa dạng hóa về nội dung và hình thức; các thông tin về các chương trình tín dụng chính sách được phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo viết, truyền hình, đài phát thanh trung ương, địa phương, đài truyền thanh phường, xã; ngoài ra, còn được đăng tải trên các tờ thông tin, tập san, tờ rơi hoạt động của ngân hàng, của các Hội, đoàn thể phát tới cán bộ Hội cơ sở, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn; nội dung về chính sách tín dụng xã hội còn được đưa vào các hội thi của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp cơ sở; đặc biệt, những nội dung trên đều được Chi nhánh NHCSXH tỉnh công khai cập nhật trên bảng thông tin treo tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.

4. Thực hiện chức năng giám sát cộng đồng đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và đối với hoạt động tín dụng chính sách tại NHCSXH tỉnh:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã quan tâm hơn đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, thường xuyên tham gia chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp với NHCSXH tỉnh trong các phiên họp Ban Đại diện HĐQT các cấp; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn; tham gia đóng góp đề xuất cấp ủy, UBND các cấp tăng cường quan tâm hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH tỉnh trong quá trình hoạt động.

Để đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động ngân hàng, NHSCXH tỉnh đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email (tại Trụ sở làm việc, Điểm Giao dịch xã và in trên biên lai thu lãi tiền vay) để tiếp nhận phản ảnh của người vay trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng chính sách, kết quả đã tiếp nhận được nhiều cuộc điện thoại chủ yếu hỏi về đối tượng, điều kiện, quy trình, thủ tục vay vốn, không có ý kiến khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Đại diện HĐQT các cấp: bám sát chương trình, kế hoạch được Trưởng Ban Đại diện HĐQT các cấp phê duyệt, Phòng Kiểm tra, kiểm soát nội bộ và Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, thị xã đã chủ động tham mưu, giúp việc cho các thành viên Ban Đại diện HĐQT kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở đối với các đơn vị theo kế hoạch đề ra.

Trong năm 2017, Ban Đại diện HĐQT các cấp đã thực hiện kiểm tra, giám sát 08 lượt huyện, 84 lượt xã, 194 lượt Tổ Tiết kiệm và Vay vốn và 937 lượt hộ vay vốn; trong đó tất cả thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh được phân công đã tham gia kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch, đã kiểm tra giám sát 08 lượt huyện, 08 lượt xã, 16 lượt tổ và 76 lượt hộ vay và Ban Đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện kiểm tra, giám sát được 76 lượt xã, 178 lượt Tổ và 861 lượt hộ vay vốn.

Kết quả kiểm tra, giám sát tại cơ sở, các Đoàn công tác ghi nhận kết quả triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn cấp huyện nói chung và tại cấp xã nói riêng trong năm 2017 có sự chuyển biến mạnh từ quan điểm chỉ đạo đến khâu tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác đối với các chương trình tín dụng chính sách xã hội tại địa phương, nguồn vốn ưu đãi được triển khai rộng rãi, công khai dân chủ ra nhân dân; qua khảo sát thực tế, cho thấy các đơn vị quản lý vốn nắm bắt chặt chẽ tình hình nguồn vốn, cho vay đúng đối tượng, đồng thời, vốn vay được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả; qua đó đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của địa phương; các Đoàn kiểm tra cũng đã phân tích rõ nguyên nhân đạt được cũng như những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện và chỉ đạo các giải pháp đối với từng ngành, từng đơn vị và các cá nhân có liên quan cần tập trung phối hợp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

5. Công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng:

 Nguồn vốn cho vay của NHCSXH đã tác động tích cực đến một bộ phận lớn người nghèo, hộ chính sách, vùng nghèo, vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số mà trước đây họ không được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng do không có tài sản thế chấp; tín dụng chính sách đã góp phần đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân, ngoài ra còn đóng góp trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế tại địa phương. Công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng là một trong những hoạt động lớn của các cấp Hội đoàn thể nhận ủy thác cho vay (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên), hàng năm, các cấp hội đưa công tác này vào chương trình hoạt động đối với các cấp hội cơ sở; tổ chức tổng kết, bình xét, khen thưởng đối với các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, làm ăn có hiệu quả theo từng cấp Hội từ Trung ương đến địa phương, trên cơ sở đó nhân rộng các mô hình có sức ảnh hưởng lớn trong hệ thống Hội, nhất là cấp Hội cơ sở.

Để thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương; các cấp ủy, chi bộ ấp phân công đảng viên trực tiếp hỗ trợ hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất để thoát nghèo, đây là mô hình mới đã được nhiều địa phương áp dụng và đang nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, NHSCXH tỉnh thường xuyên phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Hậu Giang, báo Hậu Giang và một số báo có chuyên mục viết về hoạt động của NHCSXH như báo Pháp Luật, báo Nông thôn ngày nay,... nội dung bài viết chủ yếu tuyên truyền về các chính sách tín dụng, về hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách, giới thiệu để nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả, sử dụng vốn tín dụng chính sách đúng mục đích mang lại hiệu quả cao, những hộ nghèo được vay vốn có ý chí quyết tâm vươn lên thoát nghèo,... Thời gian qua, Chi nhánh NHCSXH đã phối hợp, tạo điều kiện cho Đài truyền hình Việt Nam (VTV1) - chuyên mục Vì người nghèo, Thông tấn xã Việt Nam thường trú trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiều phóng sự về hoạt động của Chi nhánh, về các chương trình tín dụng đang triển khai cho vay trên địa bàn mà mang lại hiệu quả thiết thực, phỏng vấn, ghi hình và đưa tin những mô hình vay vốn làm ăn hiệu quả, những tấm gương vượt khó... Qua đó, người dân trong tỉnh ngày càng hiểu rõ hơn về hoạt động của NHCSXH, hiểu nhiều hơn về chính sách tín dụng, có thể nghiên cứu học hỏi những mô hình làm ăn hiệu quả áp dụng cho bản thân, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các hộ vay.

6. Tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Quyết định số 401/QĐ-TTg:

Năm 2017, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH tỉnh để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn theo Chỉ thị số 40-CT/TW là 3.500 triệu đồng, lũy kế đạt 27.528 triệu đồng.

Triển khai Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND các cấp tiếp tục quan tâm đến việc cân đối ngân sách để chuyển sang NHCSXH tỉnh bổ sung nguồn vốn cho vay, trong năm đã có 8/8 đơn vị cấp huyện chuyển vốn sang với số tiền từ 100-600 triệu đồng/01 đơn vị.

Ngân sách địa phương đã hỗ trợ tài sản và phương tiện hoạt động gồm: mua xe ô tô trị giá 165 triệu đồng; 01 bộ máy vi tính trị giá 16,7 triệu đồng; cấp đất xây dựng trụ sở (Hội sở tỉnh và các Phòng Giao dịch trực thuộc) tổng diện tích 9.770m2, với trị giá 12.675 triệu đồng; 76 điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh được UBND các xã, phường, thị trấn bố trí hội trường để làm điểm giao dịch lưu động.

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1. Việc phối hợp, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ ở một số nơi chưa được quan tâm thực hiện một cách đồng bộ, nên hiệu quả sử dụng nguồn vốn chưa cao.

2. Một số địa phương trong tỉnh vẫn chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, chưa có các biện pháp cụ thể và tích cực để cải thiện chất lượng tín dụng, nhất là các biện pháp nhằm giải quyết dứt điểm đối với các hộ gia đình đang còn dư nợ NHCSXH nhưng đã chuyển đi khỏi địa phương...

3. Tình hình ngân sách tỉnh Hậu Giang còn nhiều khó khăn, đặc biệt là
năm 2017, do đó, việc cân đối ngân sách để ủy thác qua NHCSXH tỉnh còn hạn chế, chỉ cân đối chuyển sang NHCSXH tỉnh 3.500 triệu đồng, đạt 35% chỉ tiêu Trung ương giao.

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, nhiều nơi có triển khai nhưng chưa mang lại hiệu quả thiết thực.

 

III. HƯỚNG TỚI

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, đồng thời, tiếp tục làm công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kế hoạch triển khai Chỉ thị ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-TTg.

2. Thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Đại diện Hội đồng quản trị các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; chủ động thực hiện việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả; chú trọng chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động giao dịch tại xã; chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn; tăng cường tổ chức tập huấn, phổ biến quy trình nghiệp vụ theo các quy định của NHCSXH; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức, người lao động.

3. Tập trung nâng cao năng lực hoạt động để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách tại địa phương; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp hàng năm chú trọng dành một phần từ nguồn vốn ngân sách để ủy thác sang NHCSXH tỉnh cho vay; tiến hành rà soát các nguồn vốn cho vay ưu đãi có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ chuyển giao hoặc ủy thác tập trung vào một đầu mối thực hiện là NHCSXH tỉnh quản lý và cho vay theo một phương thức thống nhất; tổ chức các vận động các nguồn vốn không hoàn lại, nguồn vốn không lãi suất, hoặc lãi suất thấp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để bổ sung nguồn vốn cho vay

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đối với các đơn vị nhận ủy thác để phát hiện tồn tại, có kiến nghị, chấn chỉnh và xử lý kịp thời; hướng dẫn các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác các cấp, các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn về quy trình, nghiệp vụ tín dụng chính sách để phối hợp triển khai tại cơ sở.

5. Phối hợp với Hội đoàn thể các cấp, chính quyền địa phương tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đối với các hộ đủ điều kiện vay vốn, đặc biệt là các hộ đã vay vốn NHCSXH tỉnh để đảm bảo phát huy hiệu quả vốn vay, hạn chế rủi ro trong sản xuất kinh doanh, cũng đồng thời giảm rủi ro tín dụng.

6. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã và thành phố rà soát các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn làm cơ sở để NHCSXH tỉnh cho vay vốn phát triển sản xuất, đầu tư nhà ở và các nhu cầu cần thiết cho cuộc sống.

 

          IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Chi nhánh NHCSXH tỉnh hoạt động hiệu quả.

          2. Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội: đề nghị Tổng Giám đốc NHCSXH quan tâm, phân bổ nguồn vốn tăng trưởng hàng năm từ 10% trở lên để NHCSXH tỉnh thực hiện theo lộ trình chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2016 - 2020.

Trên đây là Báo cáo về tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017./.

 

Nơi nhận:         

- Ngân hàng NN Việt Nam;

- Ngân hàng CSXH;

- Ngân hàng NN Việt Nam

  Chi nhánh tỉnh;

- Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh;

  - Lưu: VT, KGVX, DM.

 

                                                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                     Đồng Văn Thanh