</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 199/BC-UBND Hậu Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO

Biên chế Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 
 

 


               

Thực hiện Công văn số 11901/VPCP-TCCV ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc biên chế Kiểm lâm trong cả nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Tình hình chung của tỉnh Hậu Giang:

Tỉnh Hậu Giang là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, được thành lập từ ngày 01 tháng 01 năm 2004, với dân số hơn 774.070 người, có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 76 đơn vị hành chính cấp xã.

Tỉnh Hậu Giang có diện tích đất rừng đặc dụng là 2.805 ha và đất rừng sản xuất 3.300 ha, trong đó:

+ Đất rừng sản xuất do các tổ chức, doanh nghiệp trồng và khai thác: 673 ha;

+ Đất rừng sản xuất của người dân tự trồng và khai thác: 2.627 ha.

Tỉnh Hậu Giang có 02 Hạt Kiểm lâm do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập theo quy định là: Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Mỹ và Hạt Kiểm lâm huyện Phụng Hiệp; có 01 Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng.

2. Thực hiện rà soát, kiện toàn tổ chức Chi cục Kiểm lâm tỉnh:

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang thực hiện theo Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang, trong đó:

- Lãnh đạo Chi cục Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Chi cục:

+ Phòng Hành chính, tổng hợp;

+ Phòng Thanh tra, pháp chế;

+ Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên.

- Các đơn vị trực thuộc:

+ Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng;

+ Hạt Kiểm lâm huyện Phụng Hiệp;

+ Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Mỹ.

Qua rà soát cho thấy cơ cấu tổ chức, bộ máy của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là Chi cục) dựa theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện được sắp xếp tinh gọn theo tình hình thực tế của địa phương, như sau:

- Bố trí cơ cấu tổ chức phòng chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục không vượt mức quy định 03/05 phòng;

- Đội Kiểm lâm cơ động phòng cháy, chữa cháy rừng: 01 đội;

- Hạt Kiểm lâm tuyến huyện gồm: Hạt Kiểm lâm huyện Phụng Hiệp và Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Mỹ - Vị Thanh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 3. Về quản lý biên chế công chức, viên chức thuộc Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang:

Biên chế công chức năm 2017 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ tư, khóa IX và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản giao biên chế thực hiện năm 2017 là 10 công chức. Biên chế viên chức được giao theo phân cấp quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ cho đơn vị Chi cục là 19 biên chế viên chức. Cụ thể như sau:

- Biên chế công chức giao phân bổ sử dụng tại Văn phòng và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Chi cục là 08 biên chế;

- Biên chế công chức, biên chế viên chức hiện nay giao phân bổ sử dụng tại Đội Kiểm lâm cơ động phòng cháy, chữa cháy rừng và các Hạt Kiểm lâm như sau:

          + Đội Kiểm lâm cơ động phòng cháy, chữa cháy rừng: 05 biên chế viên chức.

+ Hạt Kiểm lâm huyện Phụng Hiệp có rừng đặc dụng và rừng sản xuất hiện bố trí 01 biên chế công chức và 07 biên chế viên chức;

+ Hạt Kiểm lâm huyện Long Mỹ -Vi Thanh có rừng sản xuất phân tán nhiều xã hiện bố trí 01 biên chế công chức và 07 biên chế viên chức.

Về giao biên chế công chức bố trí ở Hạt Kiểm lâm huyện theo quy định tại Mục 2, Điều 28, khoản 3 của Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng, với diện tích rừng đặc dụng của tỉnh Hậu Giang là 2,800 ha bố trí tương ứng 06 công chức; và theo Chương IV, Điều 15, khoản 1 của Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm, với diện tích rừng sản xuất của tỉnh Hậu Giang là 1.500 ha bố trí tương ứng 02 biên chế Kiểm lâm. Nhưng do điều kiện biên chế giao của tỉnh Hậu Giang thấp so với các tỉnh lân cận nên việc bố trí công chức tại các Hạt Kiểm lâm huyện là thấp so với quy định của các văn bản nêu trên và tỉnh Hậu Giang đã vận dụng giao thêm biên chế viên chức cho Chi cục quản lý và sử dụng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

4. Về hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP:

Chi cục đã thực hiện ký kết 02 trường hợp hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong tổng số biên chế công chức, biên chế viên chức của Chi cục được giao quản lý, sử dụng năm 2017 và không có trường hợp  ký kết hợp đồng làm chuyên môn tại Chi cục trong năm 2017.

5. Về thực hiện tinh giản biên chế:

Thực hiện theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 05/9/2016 về tinh giản biên chế; trong đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh thực hiện lộ trình tinh giản giai đoạn 2018 - 2021 là 01 công chức và 02 viên chức.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang kính báo Văn phòng Chính phủ./.

 

                                                                                                                                               

 

Nơi nhận:                         

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ NN&PTNT;

- Bộ Nội vụ;

- Sở Nội vụ;

- Sở NNPTNT;

- Lưu: VT, TH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trương Cảnh Tuyên