</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 186/BC-UBND Hậu Giang, ngày 6 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO

V/v rà soát số liệu hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới
có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 
 

 


Thực hiện Công văn số 2194/BXD-QLN ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc rà soát báo cáo số liệu hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về nhà ở;

Sau khi tiến hành rà soát, tổng hợp, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
báo cáo
số lượng hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, đang gặp khó khăn về nhà ở, cụ thể:

Tổng số hộ là 5.646 hộ, trong đó:

- Hộ gia đình có hoàn cảnh biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật): 465 hộ.

- Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số: 522 hộ.

- Hộ gia đình đang sống tại các ấp đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ): 1.179 hộ.

- Hộ gia đình đang sinh sống tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn (theo Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ): 17 hộ.

- Hộ gia đình đang cư trú tại các huyện nghèo (theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ): không có.

- Hộ gia đình còn lại: 3.463 hộ.

(Đính kèm mẫu tổng hợp báo cáo).

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang kính báo Bộ Xây dựng được biết, tổng hợp./.

 

Nơi nhận:                                          

- Bộ Xây dựng;

- Sở: XD, LĐTBXH;

  - Lưu: VT, KGVX. DM.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

           Đồng Văn Thanh