</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 59/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn

tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đấu giá trên địa bàn tỉnh

 
 
 


Ngày 04 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đấu giá trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Thường trực UBND: thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp.

Sau khi nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đã kết luận như sau:

1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý tốt phần đất công do UBND tỉnh giao. Về nguyên tắc: đất công phải được cắm mốc, quản lý chặt chẽ, tránh trường hợp để người dân lấn chiếm, sử dụng như trước đây. Đồng thời kiểm tra toàn bộ phần diện tích đất công đã bị lấn chiếm, có xác nhận của người dân và chính quyền địa phương làm cơ sở sau này lập phương án hỗ trợ, di dời các hộ này để tạo quỹ đất sạch đưa ra đấu giá theo đúng quy định.

2. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với đơn vị liên quan rà soát thứ tự ưu tiên đối với các dự án được UBND tỉnh giao đấu giá mà vướng giải phóng mặt bằng; xác định tổng kinh phí cần tạm ứng để thực hiện giải phóng mặt bằng, đảm bảo đủ điều kiện đưa ra đấu giá (phương án bồi hoàn cụ thể bao gồm cả kinh phí cắm cọc, mốc ngoài thực địa, kinh phí hỗ trợ di dời các hộ dân…) trình Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Giao Sở Tài chính:

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kính phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tạm ứng để thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch đưa dự án ra đấu giá theo đúng quy định.

- Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh khi tính toán, xác định giá khởi điểm bán đấu giá các vị trí đất nêu trên phải tính toán đến kinh phí đo đạc, cắm cọc, mốc ngoài thực địa, kinh phí hỗ trợ di dời các hộ dân... để tổng giá trị đưa ra đấu giá phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

4. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định việc thực hiện đấu giá trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 270/VP.UBND-KT ngày 22/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh.

Trong thời gian chờ UBND tỉnh ban hành quy định nêu trên: đề nghị tổ chức được giao thực hiện việc đấu giá (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoặc UBND huyện, thị xã, thành phố) tiếp tục thực hiện theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; đối với các khu đất chưa có phương án đấu giá được UBND tỉnh phê duyệt thì đề nghị tổ chức được giao thực hiện việc đấu giá xây dựng phương án theo quy định         hiện hành.

5. Đối với các dự án UBND huyện, thị xã, thành phố được UBND tỉnh giao tổ chức thực hiện đấu giá thì đề nghị khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Đối với các dự án đấu giá sau này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất cụ thể tổ chức thực hiện đấu giá (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoặc UBND huyện, thị xã, thành phố) trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

6. Một số dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đề xuất:

6.1. Dự án xây dựng Khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu, phường V, thành phố Vị Thanh:

Đề xuất đưa ra đấu giá khu đất thương mại dịch vụ là phù hợp. Tuy nhiên do dự án Khu tái định cư - dân cư phường 5, thành phố Vị Thanh (do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khai thác các lô nền bán đấu giá) hiện tại chưa có chợ chỉ có Trường mẫu giáo, do đó đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND thành phố Vị Thanh, Sở Xây dựng, Sở Công Thương cùng các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện chợ tại Khu dân cư này.

Về chủ trương cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu, phường V, thành phố Vị Thanh đề nghị để chậm.

6.2. Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Trường Quân sự Cái Tắc (Khu A), huyện Châu Thành A: giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định mốc giới để xây dựng phương án hỗ trợ, di dời đối với các hộ dân chưa chịu bàn giao          mặt bằng.

Sau khi di dời Trường Quân sự về trụ sở mới thì Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp nhận bàn giao mặt bằng để thực hiện đấu giá theo đúng     quy định.

6.3. Dự án Khu dân cư thương mại Rạch Gòi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp: giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND huyện Phụng Hiệp xác định mốc giới để xây dựng phương án hỗ trợ, di dời đối với các hộ dân lấn chiến đất công, tạo mặt bằng sạch mới tiếp tục thực hiện đấu giá theo quy định.

6.4. Dự án Khu thương mại, dịch vụ phường V, thành phố Vị Thanh:

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương giải phóng mặt bằng khu đất nêu trên; đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Vị Thanh nghiên cứu về cơ cấu sử dụng đất của cả Khu đất này để làm cơ sở xây dựng phương án đấu giá theo quy định.

6.5. Khu đất Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy cũ (kể cả phần đất của Cửa hàng số 05): giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính cùng các đơn vị có liên quan làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy (đơn vị quản lý Khu đất nêu trên) để có hướng xử lý cụ thể việc đưa Khu đất này ra bán đấu giá.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đến các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TT. UBND tỉnh (1A, 1B, 1C);

- Như thành phần dự họp;

- UBND huyện: VT, CT,

      CTA, LM và TXLM;

 Lưu: VT, KT. NgH

TBKL 1D hop dau gia ngay 4-4

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

          

 

 (Đã ký)

 

 

 

     Nguyễn Ngọc Điệp