</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 56/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại buổi làm việc với Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân về tình hình hình thực hiện

cổ phần hóa và hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác

___________________________

 

Ngày 06 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân về tình hình hình thực hiện cổ phần hóa và hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thường trực UBND huyện Phụng Hiệp, Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân.

Sau khi nghe Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân báo cáo ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên kết luận như sau:

`

I. Việc thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân:

Thống nhất thời gian hoàn thành cổ phần hóa: đến tháng 12/2018. Đề nghị Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân:

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện có lộ trình đảm bảo tiến độ đề ra.

- Đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện đo đạc lập bản đồ, xác định ranh mốc đối với phần đất Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân theo đúng quy định. Về kinh phí thực hiện: giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính xem xét đề xuất nguồn vốn trích từ 15% thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thực hiện.

- Làm việc cụ thể với liên doanh Chuẩn Việt - Beta trong việc xác định giá trị tài sản; đồng thời, rà soát lại nội dung các gói thầu tư vấn trên cơ sở quan điểm Công ty tư vấn phải thực hiện xác định giá trị của các tài sản khi cổ phần hóa.

- Tiếp tục thực hiện kiểm toán, kiểm tra thuế 06 tháng cuối năm 2017.

II. Hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác:

1. Liên doanh, liên kết, hợp tác khai thác du lịch giữa Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân với Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Miền Nam:

Đề nghị Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân rà soát lại nội dung hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Miền Nam cơ bản đảm bảo tinh thần “giữ nguyên hiện trạng về nhân sự con người, tài sản trong khu du lịch”.  Đề nghị Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Miền Nam phải khôi phục lại hiện trạng như trước đây (nếu không bị ràng buộc bởi hợp đồng đã ký). Trường hợp Công ty không khắc phục việc khôi phục lại hiện trạng thì xem xét hủy hợp đồng đã ký theo đúng quy định.

2. Dự án hợp tác trồng rau màu, nuôi trồng thủy sản hữu cơ của Công ty TNHH Nông Nghiệp Nhất Thống:

Giao Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân thực hiện phương án hợp tác sản xuất với Công ty theo Công văn số 148/UBND-KTN ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, lưu ý việc thỏa thuận nội dung hợp đồng phải nêu cụ thể các công việc hợp tác, phương thức hợp tác,…

3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất việc thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân khẩn trương rà soát việc liên doanh, liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong thời gian qua để làm cơ sở xác định giá trị tài sản khi cổ phần hóa; báo cáo Sở Tài chính tổng hợp theo quy định.

 

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đến các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan để biết, thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;

- Công ty CP Đầu tư Du lịch Miền Nam;

- Công ty TNHH Nông Nghiệp Nhất Thống;

- Lưu: VT, KT. KD

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

  Nguyễn Ngọc Điệp