</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 55/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 9 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn

tại buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc chủ trương đầu tư một số dự án tại khu, cụm công nghiệp tập trung

 
 
 

 


Ngày 03 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc chủ trương đầu tư một số dự án tại khu, cụm công nghiệp tập trung. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành A, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Cửu Long.  

Sau khi nghe Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Cửu Long, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn kết luận như sau:

1. Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú - giai đoạn 1:

- Thống nhất về quan điểm là Tỉnh sẽ thu hút đầu tư đối với dự án này. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Cửu Long khẩn trương có văn bản trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (trong đó lưu ý đề nghị Công ty có văn bản cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ).

- Giao Văn phòng UBND tỉnh trình tập thể Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp gần nhất.

2. Dự án Nhà máy chế biến thủy sản (do Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước xin đầu tư):

Thống nhất về quan điểm là Tỉnh sẽ thu hút đầu tư đối với dự án này. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước cùng các đơn vị liên quan bố trí vị trí phù hợp cho nhà đầu tư thực hiện dự án (tránh việc bố trí gần với các dự án liên quan đến thuốc, hóa chất,… và làm manh mún thửa đất), trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Dự án: Sản xuất giày thể thao (do Công ty TNHH Lạc Tỷ II xin đầu tư mở rộng) và Nhà máy may mặc (do Công ty KWONG LUNG ENTERPRISE CO., LTD - Đài Loan xin đầu tư):

Thống nhất để chậm lại. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành A cùng các ngành, đơn vị liên quan thông báo, giải thích để doanh nghiệp biết.

4. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND huyện Châu Thành A cùng các đơn vị liên quan tổ chức làm việc và đề nghị Công ty TNHH Lạc Tỷ II khẩn trương có kế hoạch, lộ trình xây dựng khu nhà ở cho công nhân, nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân lao động và an toàn giao thông.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đến các đơn vị và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;

- LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VT, KT. THH

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã

(Đã ký)

 

 

 Nguyễn Ngọc Điệp