</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 53/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 6 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn

tại cuộc họp giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng

tại các khu, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh

 
 
 

 


Ngày 28 tháng 3 năm 2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng tại các khu, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có                đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư,               Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành A, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Sau khi nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn kết luận như sau:

1. Đối với các công trình, dự án trong các khu, cụm công nghiệp tập trung (bức xúc, nợ đọng trong thời gian dài, còn vướng mắc giải phóng mặt bằng một vài hộ,...) nhưng chưa có kinh phí thực hiện: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xem xét nguồn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2017 tham mưu trình UBND tỉnh bố trí lại cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện trước ngày 13 tháng 4 năm 2018.

2. Về nâng giá đất để tính tiền bồi thường đối với một số công trình, dự án đầu tư mới (hạng mục Đường số 3B - đợt 2, giai đoạn 1 thuộc dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú - giai đoạn 1; hạng mục Đường số 1 và một phần đường số 6 thuộc dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1): thống nhất về nguyên tắc, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành A cùng các đơn vị liên quan xem xét đảm bảo phù hợp thực tế, tránh dắt dây các dự án liền kề, sớm trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

3. Đối với Khu công nghiệp Sông Hậu:

Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Châu Thành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ động phối hợp với đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc giải phóng mặt bằng (đối với các dự án của Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh phú - Hậu Giang, Nhà máy Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang, Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu - đợt 2) trong tháng 4 năm 2018, cụ thể từng dự án như sau:

3.1. Dự án của Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh phú - Hậu Giang:

- 03 hộ (Nguyễn Văn Đầy - con là Nguyễn Vũ Phong, Hồ Văn Quang, Nguyễn Văn Thể): giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện các thủ tục và chi trả cho các hộ dân theo quy định.

- Hộ Huỳnh Thị Hoa: thống nhất chủ trương bố trí tái định cư tại Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 1 và đợt 3 - giai đoạn 1, với đơn giá 1.650.000 đồng/m2 theo đề xuất của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 15/TTr-BQL ngày 23 tháng 3 năm 2018. Giao UBND huyện Châu Thành phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét việc giảm tiền sử dụng đất và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

3.2. Dự án Nhà máy Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang:

- Trường hợp hộ Nguyễn Thị Mai (tại Thông báo số 37/TB-VP.UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh): giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với đơn vị liên quan xem xét, đề xuất việc điều chỉnh nội dung này cho phù hợp.

- Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Tham mưu đề xuất việc cho chủ trương Công ty TNHH MTV Xi Măng Cần Thơ - Hậu Giang mở rộng Nhà máy xi măng Cần Thơ - Hậu Giang (phần đất khoảng 01ha), trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 + Đối với phần đất quy hoạch nút giao đường giao thông Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3: tham mưu đề xuất việc thực hiện các thủ tục hồ sơ để giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn ứng trước của nhà đầu tư (trong đó lưu ý: đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tính toán tách biệt rõ ràng phần kinh phí đất quy hoạch nút giao đường giao thông, phần đất mở rộng Nhà máy xi măng Cần Thơ - Hậu Giang).

3.3. Dự án Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu - đợt 2 (Khu nhà ở chuyên gia và công nhân Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1):

- Đối với trường hợp hộ Đoàn Quốc Cao (còn 02 mộ): giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với đơn vị liên quan đề nghị ông Cao thực hiện di dời hoàn thành trong dịp Thanh Minh.

- 04 hộ (Lê Văn Mẩm, Nguyễn Thanh Tòng, Nguyễn Kim Như, Nguyễn Thị Hồng Duyên): giao UBND huyện Châu Thành phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện hoàn chỉnh thủ tục cưỡng chế theo quy định.

- 02 hộ dân (Trần Văn Chính, Sơn Thị Chợ): thống nhất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 169/BC-STNMT ngày 28 tháng 3 năm 2018.

4. Đối với việc đề xuất sửa chữa đường số 2 Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu để bàn giao cho UBND huyện Châu Thành quản lý: giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND huyện Châu Thành cùng các ngành, đơn vị liên quan tham mưu đề xuất thủ tục thực hiện đồng thời với việc mở rộng Đường số 9 Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 1 - giai đoạn 1, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Khu tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, đợt 3:

Thống nhất cho 03 hộ dân (Đinh Văn Đạt, Lê Hoàng Hạnh, La Thị Diệu Hiền) chuyển sang bố trí tái định cư tập trung. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Châu Thành triển khai thực hiện theo đúng quy định.

6. Đối với Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh:

6.1. Dự án Mở rộng của Công ty TNHH Lạc Tỷ II:

- Đối với trường hợp của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn: giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất việc điều chỉnh Công văn số 1518/UBND-KTN ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Hộ Nguyễn Thị Năm: giao UBND huyện Châu Thành A phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan vận động bàn giao mặt bằng trong tháng 4 năm 2018. Trường hợp không chấp hành thì thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

- Đối với 06 hộ (Đinh Văn Bảy, Đinh Văn Khải, Đinh Thị Hằng Ni, Đinh Thanh Sang, Đinh Văn Sơn, Đinh Thị Bích Thủy): thống nhất định mức hỗ trợ 90% đối với các hạng mục đã sửa chữa (nhưng không làm thay đổi diện tích). Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Châu Thành A cùng các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục theo quy định (tránh dắt dây với các hộ khác), đảm bảo hoàn thành trong tháng 4 năm 2018.

- Đối với 03 hộ (Lâm Hùng Thiên, Lâm Văn Tư, Phạm Văn Tư): giao UBND huyện Châu Thành A phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định để chi trả cho các hộ dân.

6.2. Dự án của Công ty TNHH Thanh Khôi:

- 02 hộ (Huỳnh Thị Nga, Trần Văn Kỹ): thống nhất về nguyên tắc thực hiện giải quyết tái định cư. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND huyện Châu Thành A triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành trong tháng 4 năm 2018.

- Hộ Võ Văn Được: giao UBND huyện Châu Thành A phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các ngành, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục, ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định.

- 04 hộ (Lê Hoàng Vân, Võ Thời Trang, Võ Bé Mười, Võ Thanh Hải): giao UBND huyện Châu Thành A phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định để chi trả cho các hộ dân. Riêng trường hợp hộ Võ Thanh Hải thống nhất mức hỗ trợ ổn định đời sống là 7.920.000 đồng/nhân khẩu.

6.3. Dự án của Công ty TNHH Thanh Bình:

- Đối với trường hợp Công ty TNHH Thương mại Công nghiệp Tự động hóa 96: giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị liên quan xem xét, áp dụng chính sách hỗ trợ khác. Đối với phần cát đã san lấp thì áp dụng thực hiện theo nội dung theo Công văn số 2854/VP.UBND-KT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh.

- Hộ Lê Thành Dễ: giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với đơn vị liên quan vận động nhận tiền trước và bàn giao mặt bằng (không chờ nhận tiền một lượt với hộ Võ Thành Được).

- Hộ Trần Hồng Hải: giao UBND huyện Châu Thành A phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định để chi trả cho hộ dân.

- Hộ Ngô Văn Tư: giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật và Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều chỉnh hoàn thành hồ sơ đo đạc theo quy định.

- Hộ Huỳnh Thanh Hồng: giao UBND huyện Châu Thành A phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết đơn của hộ dân theo quy định.

- 05 hộ không cho kiểm đếm (Nguyễn Tấn Kiệt, Huỳnh Thị Chín, Nguyễn Ngọc Hạnh, Trần Thị Hạp, Phạm Hoàng Dũ): trước mắt đề nghị các đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc các trường hợp nêu trên; sau đó UBND huyện Châu Thành A phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các ngành, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục cưỡng chế theo quy định; đồng thời, kết hợp với việc tiếp tục thực hiện vận động các hộ dân này.

6.4. Dự án của Công ty TNHH Thanh Hương:

02 hộ (Hồ Ngọc Tạo, Đinh Văn Chính): thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 26/TB-VP.UBND ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh.

6.5. Dự án mở rộng “Nhà máy Bê tông Hamaco - Hậu Giang” của Công ty TNHH MTV Bê tông Hamaco - Hậu Giang: giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các đơn vị liên quan sớm chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo quy định.

6.6. Dự án “Nhà máy sản xuất bao bì Đông Âu Hậu Giang” của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đông Âu:

Thống nhất chủ trương điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 03 hộ (Trần Văn Đơ, Lê Văn Thanh, Huỳnh Thanh Nhân) từ dự án của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ VDA - Hậu Giang sang dự án “Nhà máy sản xuất bao bì Đông Âu Hậu Giang” của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đông Âu để sớm chi trả cho các hộ dân. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Châu Thành A, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục hồ sơ theo quy định (trong đó lưu ý: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm việc với 03 hộ dân, có biên bản thống nhất giá và phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được duyệt trước đây và thống nhất nhận tiền sau khi thực hiện việc điều chỉnh).

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đến các đơn vị và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;

- Lưu: VT, KT. THH

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã

(Đã ký)

 

 

 Nguyễn Ngọc Điệp