</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 48/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn

tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu dân cư thương mại xã Lương Tâm; dự án Chợ xã Xà Phiên và Khu dân cư

thương mại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ

 
 
 


Ngày 23 tháng 3 năm 2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu dân cư thương mại xã Lương Tâm; dự án Chợ xã Xà Phiên và Khu dân cư thương mại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ. Cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Thường trực UBND huyện Long Mỹ.

Sau khi nghe địa phương báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đã kết luận như sau:

I. Dự án Khu dân cư thương mại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ:

Về quan điểm: phải thực hiện đồng bộ dự án Khu dân cư thương mại xã Lương Tâm với quy mô 1,2ha theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 303/UBND-KTTH ngày 12/3/2015 và Công văn số 1796/UBND-KTTH ngày 01/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đề nghị các cơ quan chuyên môn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Giao UBND huyện Long Mỹ:

- Có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Vũ Anh gửi thiết kế mặt bằng tổng thể dự án Khu dân cư thương mại xã Lương Tâm (quy mô 1,2ha) để huyện Long Mỹ phê duyệt trước ngày 02/5/2018.

- Rà soát các thủ tục liên quan về xây dựng, đất đai. Trong trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Vũ Anh không thực hiện dự án theo quy hoạch và tiến độ đề ra đề nghị UBND huyện Long Mỹ có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình UBND tỉnh quyết định.

- Rà soát, nắm thông tin về ý kiến của người dân xung quanh chuyển nhượng đất đai để thực hiện dự án nêu trên; về thủ tục đất đai: việc tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của DNTN Thương mại Dịch vụ Xây dựng Triều Vỹ có phù hợp với thời điểm UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện dự án tại Công văn số 303/UBND-KTTH ngày 12/3/2015.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Long Mỹ hướng dẫn việc thỏa thuận đất đai của DNTN Thương mại Dịch vụ Xây dựng Triều Vỹ với các hộ dân đảm bảo thực hiện đúng theo quy định.

II. Dự án Chợ xã Xà Phiên và Khu dân cư thương mại xã Xà Phiên:

1. Thống nhất việc xem xét, hỗ trợ di dời các tiển thương ra khỏi khu vực thực hiện dự án. Nguồn kinh phí hỗ trợ: từ nguồn thu đấu giá tại dự án Chợ xã Xà Phiên và Khu dân cư thương mại xã Xà Phiên.

2. Giao UBND huyện Long Mỹ:

- Phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ xem xét, hỗ trợ đối với phần diện tích xây dựng kết cấu (nhà tiền chế) trước đây do người dân tự xây dựng, không bao gồm phần mở rộng.

- Tính toán giá trị thu hồi và phê duyệt kinh phí hỗ trợ di dời cho các hộ dân.

- Chỉ đạo UBND xã Xà Phiên thông báo thu hồi mặt bằng mà UBND xã Xà Phiên đã cho người dân thuê trước đây (có văn bản và thời gian thu hồi cụ thể) để giao mặt bằng cho DNTN Ngọc Thường thực hiện dự án trúng đấu giá theo quy định.

- Bố trí buổi làm việc trực tiếp với DNTN Ngọc Thường để có phương án xây dựng chợ tạm, tính toán xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực dự án để di dời các hộ dân đang buôn bán ở chợ cũ sang khu vực chợ tạm.

3. Đề nghị UBND huyện Long Mỹ, UBND xã Xà Phiên cùng các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện sớm hoàn thành dự án trên.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đến các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;

 Lưu: VT, KT. NgH

TBKL 1D Xa Phien hop ngay 23-3

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

          

 

 (Đã ký)

 

 

 

     Nguyễn Ngọc Điệp