</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 43/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 22 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn tại buổi          làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành điện trên địa bàn tỉnh

 
 
 

 


Ngày 19 tháng 3 năm 2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm ngành điện trên địa bàn tỉnh (Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn (gọi tắt là Đường dây 500kV); Đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc (gọi tắt là Đường dây 220kV); Trạm biến áp 110kV Châu Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 - Trạm biến áp 220kV Cần Thơ (gọi tắt là Trạm biến áp 110kV); Đường dây 110kV Long Mỹ - Mỹ Tú, Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa). Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành A, UBND huyện Phụng Hiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Công ty Điện lực Hậu Giang, Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam.    

Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnhý kiến phát biểu của đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn kết luận như sau:

I. Đối với Đường dây 500kV, Đường dây 220kV và Trạm biến áp 110kV:

1. Giao UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam cùng các ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tiếp tục tổ chức vận động, đối thoại với các hộ dân còn vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn quản lý và triển khai thực hiện quyết liệt từ nay đến ngày 16 tháng 4 năm 2018, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý về UBND tỉnh chậm nhất ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Riêng đối với UBND huyện Châu Thành: sau thời gian nêu trên nếu chưa giải quyết dứt điểm thì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan có văn bản đề xuất ý kiến việc áp dụng biện pháp đảm bảo an ninh - trật tự trong quá trình thực hiện thi công kéo dây điện đối với Đường dây 220kVTrạm biến áp 110kV, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 20 tháng 4 năm 2018.

2. Đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam xây dựng kế hoạch và khẩn trương triển khai thi công kéo dây điện cả 03 đường dây đối với phần đất đã thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (trong đó lưu ý: thông báo cụ thể thời gian thực hiện, địa điểm, thời gian hoàn thành,...), gửi văn bản đến UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp và chính quyền địa phương cấp xã để được hỗ trợ, phối hợp trong quá trình thi công.

3. Việc đề xuất xem xét chính sách hỗ trợ khác: giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam nghiên cứu, đề xuất đảm bảo tính hợp lý, phù hợp điều kiện thực tế,... trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Giải quyết từng trường hợp cụ thể:

4.1. Đường dây 500kV:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Châu Thành A cùng các đơn vị liên quan (trong đó lưu ý các đơn vị cố gắng cử lãnh đạo tham dự) nghiên cứu đề xuất phương án, chính sách hỗ trợ khác đối với phần đất ảnh hưởng hành lang an toàn lưới điện,... (ngoài chính sách đã áp dụng hỗ trợ theo quy định) đối với trường hợp hộ Trần Văn Nuôi (đã mất, vợ là Nguyễn Thị Hoa) và hộ Nguyễn Thị Cẩm Loan, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 3 năm 2018.

+ Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam, đơn vị tư vấn cùng các đơn vị liên quan khảo sát thực tế, tính toán cụ thể giá trị công trình nhà, vật kiến trúc của hộ Trần Văn Nuôi (đã mất, vợ là Nguyễn Thị Hoa) để đề xuất phương án di dời phù hợp, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 3 năm 2018.

- Giao UBND huyện Châu Thành A:

+ Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan rà soát lại thủ tục đất đai để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công xây dựng móng trụ điện số 135. Trường hợp hộ dân không chấp hành theo quy định thì thực hiện thủ tục cưỡng chế theo quy định.

+ Hộ Hồ Văn Út Tư: tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hộ dân thực hiện theo nội dung đã thống nhất tại Thông báo số 154/TB-VP.UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017, chấp hành quy định pháp luật sớm bàn giao mặt bằng.

+ 12 hộ yêu cầu nâng giá đất, nhà, cây trồng (Trần Văn Đường - con là Trần Văn Bốn, Nguyễn Văn Nước, Trần Văn Lực, Trần Văn Thắng, Trương Văn Chính, Nguyễn Thị Tư, Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Văn Vuông, Từ Thị Chính, Đặng Văn Tuấn, Nguyễn Văn Khanh, Phạm Văn Mộng): chỉ đạo đơn vị liên quan gửi trực tiếp văn bản về phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, định mức hỗ trợ của từng hộ,... để các hộ dân biết chấp hành quy định pháp luật sớm bàn giao mặt bằng. Trường hợp hộ dân không đồng ý thì hướng dẫn cụ thể việc gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh:

+ 03 hộ (Bùi Hữu Bé, Trương Văn Do, Phạm Văn Sửu): khẩn trương xem xét lập phương án bồi thường bổ sung cây trồng trên cơ sở kết quả kiểm tra, phân loại của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình UBND huyện Châu Thành A phê duyệt và chi trả cho các hộ dân theo quy định.

- 02 hộ (Võ Văn Kiệt, Ngô Hoàng Nhơn): phối hợp với UBND huyện Phụng Hiệp tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để các hộ dân đồng ý với chính sách sớm bàn giao mặt bằng. Trường hợp hộ dân không đồng thuận thì hướng dẫn cụ thể việc gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

- Hộ Huỳnh Thị Bưởi: phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Phụng Hiệp cùng các đơn vị liên quan sớm xem xét, giải quyết dứt điểm.

- Đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam:

+ 02 hộ (Hồ Văn Tặng, Nguyễn Thị Trang): xem xét, hỗ trợ thêm.

+ Hộ Nguyễn Văn Điệp: phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các đơn vị liên quan khảo sát thực tế, tính toán cụ thể chi phí đào đường kênh thoát nước, trên cơ sở đó phối hợp với UBND huyện Phụng Hiệp, chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp làm việc, thỏa thuận, vận động hộ dân thống nhất mức kinh phí hỗ trợ.

4.2. Đường dây 220kV và Trạm biến áp 110kV:

- Hộ Nguyễn Văn Thường: giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát thực tế, xem xét tính toán cụ thể giá trị công trình nhà, vật kiến trúc bị hư hỏng; đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng để kiểm tra lại kết quả tính toán. Trên cơ sở đó, đề nghị UBND huyện Châu Thành phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị liên quan tiến hành đối thoại, giải thích để hộ dân hiểu, đồng ý và chấp hành thực hiện theo quy định.

- 02 hộ (Đoàn Văn Hải, Nguyễn Văn Quân): giao UBND huyện Châu Thành phê duyệt phương án bồi thường bổ sung cây trồng vượt mật độ phải chặt hạ, để đảm bảo hoàn thành việc chi trả cho các hộ dân trước ngày 16 tháng 4 năm 2018.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh:

+ 03 hộ (Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Thành Thắm, Lê Thị Bích Lệ): phối hợp với Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam cùng các đơn vị liên quan hoàn thành việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân trước ngày 16 tháng 4 năm 2018.

+ 04 hộ (Nguyễn Văn Bé, Võ Phước Tân, Võ Hà Đông, Nguyễn Thành Trung): phối hợp với UBND huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để các hộ dân đồng ý với chính sách, sớm bàn giao mặt bằng. Trường hợp hộ dân không đồng thuận thì hướng dẫn cụ thể việc gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

- 02 hộ (Nguyễn Văn Chín yêu cầu hỗ trợ thêm kinh phí di dời 15 triệu đồng và Huỳnh Văn Nhiên yêu cầu hỗ trợ thêm kinh phí di dời 10 triệu đồng): đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam xem xét, hỗ trợ và thực hiện hoàn thành chậm nhất ngày 16 tháng 4 năm 2018.

5. Dự án “Khu tái định cư thị trấn Cây Dương phục vụ công trình Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn”:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; đồng thời, phối hợp với UBND huyện Phụng Hiệp cùng các đơn vị liên quan thực hiện song song các thủ tục đất đai, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng,... để  triển khai ngay sau khi dự án được phê duyệt.

II. Đường dây 110kV Long Mỹ - Mỹ Tú:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Phối hợp với UBND huyện Phụng Hiệp cùng các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất ý kiến việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân trên địa bàn xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp bị ảnh hưởng công trình, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 06 tháng 4 năm 2018.

+ Phối hợp với Sở Tài chính, UBND thị xã Long Mỹ, UBND huyện Phụng Hiệp cùng các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành giá đất cụ thể theo quy định.

- Giao UBND thị xã Long Mỹ, UBND huyện Phụng Hiệp phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các đơn vị liên quan sớm thực hiện các thủ tục hồ sơ đất đai, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công theo quy định.

III. Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Châu Thành cùng các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành giá đất cụ thể theo quy định.

- Giao UBND huyện Châu Thành phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các đơn vị liên quan sớm thực hiện các thủ tục hồ sơ đất đai, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đến các đơn vị và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;

- Lưu: VT, KT. THH

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã

(Đã ký)

 

 

  Nguyễn Ngọc Điệp