</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 32/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 5 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại cuộc họp thông qua kết quả chấm điểm mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017

         

          Ngày 07 tháng 02 năm 2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh chủ trì cuộc họp thông qua kết quả chấm điểm mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Cùng tham dự Thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh.

Sau khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông thông qua báo cáo kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh năm 2017 ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh kết luận như sau:

1. Về đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017

Đối với kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh năm 2017 cần đưa ra kết quả cụ thể đối với từng đơn vị, riêng đối với kết quả đánh giá xếp hạng của Cục Thống kê tỉnh cần làm rõ trong báo cáo kết quả xếp hạng chung của tỉnh, bổ sung các kiến nghị về nguồn nhân lực công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, địa phương.

Quyết liệt khắc phục các tồn tại, hạn chế như ứng dụng chữ ký số, thực hiện gửi nhận văn bản qua mạng. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh thông qua việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tăng cường dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 để giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân việc sử dụng dịch vụ công; triển khai, tập huấn sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Kết hợp tổ chức Hội nghị đánh giá công tác Cải cách hành chính năm 2017 gắn với công bố mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017, việc xét khen thưởng cũng nên kết hợp giữa hai lĩnh vực.

2. Về triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản

Thống nhất triển khai một phần mềm dùng chung cho toàn tỉnh.

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tổng hợp tình hình sử dụng của các địa phương và đôn đốc các đơn vị quyết liệt sử dụng. Yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục những lỗi của phần mềm, thực hiện liên thông văn bản qua mạng giữa ba cấp chính quyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đến các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- TT: TU, UBND tỉnh;

- Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT.

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Thoại