</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 31/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 12 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn tại cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật và công tác quản lý, sử dụng điện, nước tại dự án “Khu dân cư Thương mại 586” do Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang làm Chủ đầu tư

 
 
 

 


Ngày 08 tháng 02 năm 2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật và công tác quản lý, sử dụng điện, nước tại dự án “Khu dân cư Thương mại 586” do Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang làm Chủ đầu tư. Tham dự cuộc họp có Đồng chí Võ Minh Tâm, Bí thư Thành ủy thành phố Vị Thanh và đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh; Thường trực UBND thành phố Vị Thanh; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; Công ty Điện lực Hậu Giang; Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang; Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 586 Chi nhánh Cần Thơ.

Sau khi nghe UBND thành phố Vị Thanh báo cáo ý kiến phát biểu       của đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn kết luận như sau:

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Thường trực UBND tỉnh có văn bản đề nghị Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang khẩn trương thực hiện đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật dự án “Khu dân cư Thương mại 586” theo quy định (thời gian bắt đầu thực hiện chậm nhất ngày 01 tháng 4 năm 2018) để đảm bảo hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2018, bàn giao các ngành chức năng và UBND thành phố Vị Thanh quản lý theo quy định.

2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Đoàn kiểm tra tình hình sử dụng đất và xác định mức độ vi phạm pháp luật về đất đai đối với dự án “Khu dân cư Thương mại 586” của Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý  trước ngày 02 tháng 4 năm 2018.

3. Giao UBND thành phố Vị Thanh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Công ty Điện lực Hậu Giang cùng các  ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương kiện toàn Tổ Tự quản về điện, nước, thu gom rác thải... để thực hiện nhiệm vụ quản lý, thu tiền điện, nước trong thời gian Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang chưa thực hiện đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật dự án (trong đó Tổ trưởng là đồng chí lãnh đạo phường, thành viên là các đơn vị liên quan và một số hộ dân). Tổ Tự quản này có trách nhiệm đề xuất với UBND thành phố Vị Thanh, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Công ty Điện lực Hậu Giang thực hiện ngừng cấp điện, nước đối với hộ dân không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền điện, nước theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Hậu Giang, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, cùng các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức họp dân thông báo tình hình khó khăn của doanh nghiệp; nói rõ giải pháp, thời gian Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật của dự án và phương án xử lý của UBND tỉnh, UBND thành phố trong thời gian tới nếu Công ty không đầu tư, nhằm vận động hộ dân nói chung thông cảm, chia sẻ với phương án quản lý thực hiện tạm thời này và đối với cán bộ, công chức, viên chức nói riêng cần gương mẫu, chấp hành tốt việc đóng tiền điện, nước cho Tổ tự quản và chia sẻ đều phần điện, nước bị thất thoát, hao hụt cho mỗi hộ dân đến khi đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

- Sau ngày 02 tháng 4 năm 2018, Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang không triển khai đầu tư: phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đến các đơn vị và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;

- Lưu: VT, KT. THH

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã

(Đã ký)

 

 

   Nguyễn Ngọc Điệp