</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 30/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 7 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

 

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại Hội nghị Tổng kết Công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017, sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 và trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ XIV năm 2017 

 


Ngày 30 tháng 01 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh chủ trì Hội nghị Tổng kết Công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGDXMC) năm 2017, sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 và trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ XIV năm 2017. Cùng tham dự có thành viên Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phốcác nhà giáo ưu tú được vinh danh.

Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tổng kết công tác PCGDXMC năm 2017 và sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018; ý kiến tham luận, phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị và phần công bố quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh kết luận như sau:

1. Chúc mừng 23 nhà giáo của tỉnh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú năm 2017. Đây là sự ghi nhận đối với sự cống hiến, đóng góp của các thầy, cô giáo cho sự nghiệp giáo dục.

2. Kết quả PCGD-XMC năm 2017 đạt và vượt kế hoạch. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của thành viên Ban Chỉ đạo các cấp và sự đồng thuận của nhân dân. Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi công tác thực hiện vẫn còn hạn chế, cụ thể như phần lớn các ngành, các thành viên trong Ban Chỉ đạo xem đây là nhiệm vụ của ngành giáo dục nên đôi lúc sự phối hợp còn rời rạc, chưa quyết liệt; đồng thời, chưa phát huy hết điều kiện hiện có của ngành, đơn vị để nâng cao kết quả thực hiện. Do đó, đề nghị Ban Chỉ đạo các cấp chủ động phối hợp trong công tác PCGD-XMC và nghiên cứu, phát huy, tận dụng điều kiện hiện có (cơ sở vật chất, nhân lực,…) để công tác PCGDXMC đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới.

Giao UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng Quy chế thực hiện nhiệm vụ của các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn; đồng thời, chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

3. Kết quả sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018 thể hiện chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ, phản ánh sự n lực của các đơn vị, thầy cô, học sinh trong giảng dạy, học tập và cũng như sự đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến của học sinh, sinh viên. Kết quả này đóng góp vào việc triển khai có hiệu quả về đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

4. Để phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

4.1. Chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh, đặc biệt kêu gọi việc đầu tư các trường tư thục mầm non trên địa bàn tỉnh, trước mt nghiên cứu ưu tiên thực hiện tại các khu, cụm công nghiệp, các đô thị, khu dân cư không tập trung. Ngành Giáo dục và Đào tạo xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và là giải pháp để đổi mới toàn diện giáo dục trên địa bàn tỉnh. Công tác xã hội hóa thành công sẽ góp phần giải quyết khó khăn về nhân lực, tài chính cho ngành giáo dục và đào tạo.

4.2. Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh cùng các ngành có liên quan nghiên cứu việc kết nối, tư vấn để đưa học sinh của tỉnh đi du học nước ngoài bằng các nguồn học bổng, tài trợ, góp phần vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh cũng như cả nước.

4.3 Chủ động phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố cùng các ngành có liên quan:

4.3.1 Nghiên cứu tổ chức sắp xếp mạng lưới trường lớp học trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương để phát huy tính hiệu quả gắn với đảm bảo chất lượng dạy và học; đồng thời, chủ động phối hợp cùng các ngành có liên quan nghiên cứu, bàn bạc tìm giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo thẩm quyền.

4.3.2. Chỉ đạo các đơn vị giáo dục trực thuộc chấp hành đúng các quy định về sinh hoạt cấp ủy và công tác thu chi tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch tại các đơn vị.

4.3.3. Tập trung chỉ đạo công tác thi cuối cấp, lưu ý phát huy, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và ôn tập, tư vấn cho học sinh sử dụng các nguồn thông tin chính thống trên môi trường mạng; đồng thời, tìm giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện thời gian qua để kết quả thời gian tới tốt hơn.

4.3.4. Chỉ đạo đẩy mạnh việc vận dụng sáng kiến trong giảng dạy, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả; đồng thời, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các ngành có liên quan trong công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh gắn với đào tạo nghề trên cơ sở tính toán phương pháp thực hiện, ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội.

5. Các ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện, vận dụng, phát huy bài học kinh nghiệm trong công tác PCGDXMC đã tổng kết trong thời gian qua tại đơn vị mình để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đến sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương được biết, triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thành viên BCĐ PCGDXMC tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT.CN

1B Hoi nghi PCGD XMC

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Hoàng Thoại