</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 29/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 7 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên

tại Hội nghị Tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017

___________________________

 

 

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Cùng tham dự thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế tỉnh; Trưởng, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo Chi cục thống kê huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe Cục Thống kê tỉnh thông qua Báo cáo Tổng kết công tác chỉ đạo và kết quả tổng hợp nhanh cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên kết luận như sau:

Biểu dương Cục Thống kê tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổng kết đúng thời gian quy định; Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực của tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện, các điều tra viên đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Xin nhấn mạnh những ưu điểm, hạn chế và kinh nghiệm để các cuộc điều tra sắp tới trên địa bàn tỉnh triển khai đạt kết quả tốt hơn.

I. Về ưu điểm:

1. Mặc dù năm 2017 phải dành thời gian thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, các cuộc thanh tra, kiểm toán nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành thì cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 đã đạt được mục tiêu đề ra.

2. Ban hành kịp thời và đúng quy định theo hướng dẫn của Trung ương các văn bản thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực, phân công thành viên Ban Chỉ đạo, Kế hoạch phát động khen thưởng, phương án điều tra của tỉnh.

3. Công tác tổ chức triển khai điều tra và nghiệm thu đảm bảo đúng thời gian quy định và được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao.

4. Kết quả của cuộc tổng điều tra đã phản ánh được thực trạng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang để các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030.

5. Công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu; công tác tuyển chọn điều tra viên thực hiện khá tốt.

II. Về khó khăn, hạn chế:

1. Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 có nhiều phiếu điều tra phức tạp, nhất là về doanh nghiệp, đòi hỏi điều tra viên phải có kiến thức nhất định về kinh tế mới thực hiện được, trong khi đó trình độ chuyên môn về kinh tế của điều tra viên còn hạn chế, nhất là ở cơ sở.

2. Các đối tượng điều tra còn ngại cung cấp thông tin gây khó khăn cho việc thu thập thông tin của điều tra viên, nhất là chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh.

3. Một số Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực chưa bám sát địa bàn theo kế hoạch phân công để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Chế độ chính sách cho điều tra viên còn chậm, có lúc còn thiếu kinh phí.

5. Một số nhiệm vụ chưa được cơ quan Thường trực báo cáo xin ý kiến Trưởng ban Ban Chỉ đạo các cấp để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, trong đó có kế hoạch phát động phong trào thi đua; kinh phí cho điều tra viên.

III. Hướng tới:

Trong thời gian tới, đề nghị Cục Thống kê phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

1. Cơ quan Thường trực tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh báo cáo gửi Trung ương và UBND tỉnh theo quy định.

2. Nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế và phát huy kết quả đạt được của cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 và Tổng điều tra kinh tế năm 2017 để thực hiện tốt các cuộc tổng điều tra trong thời gian tới, đặc biệt là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

3. Trong công tác tập huấn, lựa chọn điều tra viên cần chú ý đến tác phong, phong cách làm việc nhanh nhẹn và khoa học.

4. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

5. Sau khi kết quả được công bố chính thức, đề nghị Cục Thống kê phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố phổ biến cho tất cả các đối tượng quan tâm dễ dàng tiếp cận.

6. Cục Thống kê nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND tỉnh biên soạn quyển sách chung cho kết quả cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 và Tổng điều tra kinh tế năm 2017 để cán bộ quản lý, các đối tượng nghiên cứu dễ dàng nghiên cứu, sử dụng.

          Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đến các sở, ban, ngành và địa phương biết,
thực hiện./.

                                                                 

 

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;

- Lưu: VT, TH. PT..

1C kl tong dieu tra kinh te 2017

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

        Nguyễn Ngọc Điệp