</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 27/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 6 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn tại buổi                  đối thoại với các hộ dân trên địa bàn huyện Châu Thành A

 
 
 

 


Ngày 30 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở UBND xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì buổi đối thoại với các hộ dân trên địa bàn xã: Nhơn Nghĩa A, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A ảnh hưởng công trình “Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn” (gọi tắt là Đường dây 500kV). Cùng tham dự có các đồng chí là thành viên Đoàn Công tác vận động, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các công trình: Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn, Đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc và Trạm biến áp 110kV Châu Thành 2 và Đường dây Châu Thành 2 - Trạm biến áp 220kV Cần Thơ theo Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Huyện ủy Châu Thành A; đại diện lãnh đạo: Đảng ủy, UBND xã Nhơn Nghĩa A, UBND thị trấn Rạch Gòi, Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam và các hộ dân bị ảnh hưởng (vắng Sở Công Thương).

Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, trình bày của các hộ dân và ý kiến phát biểu của các sở, ngành, đơn vị tham dự,                Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn kết luận như sau:

1. Trường hợp hộ Đặng Văn Tuấn:

- Không chấp nhận giải quyết yêu cầu của ông Tuấn về bồi thường, hỗ trợ phần diện tích đất 686,5m2 bị ảnh hưởng móng trụ điện và hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện, với tổng số tiền 300.000.000 đồng, giữ nguyên phương án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND huyện Châu Thành A phê duyệt.

- Đề nghị hộ dân chấp hành quy định pháp luật, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

2. Trường hợp Nguyễn Văn Khanh:

- Không chấp nhận yêu cầu của ông Khanh về việc nâng kinh phí bồi thường, hỗ trợ từ 265.634.551 đồng lên 400.000.000 đồng, giữ nguyên phương án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND huyện Châu Thành A phê duyệt.   

- Đề nghị hộ dân chấp hành quy định pháp luật, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

3. Trường hợp Trần Văn Lực:

- Hộ dân đã đồng ý nhận tiền theo phương án bi thường, h tr và tái định cư đã được UBND huyện Châu Thành A phê duyệt. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND huyện Châu Thành A, Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam cùng các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chi trả cho hộ dân theo đúng quy định.

- Về yêu cầu được khen thưởng đối với việc sớm bàn giao mặt bằng thi công móng trụ điện: giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, khen thưởng theo quy định tại Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh.

4. Trường hợp Bùi Hữu Bé:

- Không thống nhất giải quyết yêu cầu của ông Bé về nâng giá bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp (từ đất trong móng trụ 62.000 đồng/m2, đào tạo chuyển đổi nghề bằng 02 lần giá đất LUA là 100.000 đồng/m2, hỗ trợ đất tự chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm là 10.000 đ/m2; đất LUA tự chuyển mục đích sang cây lâu năm ảnh hưởng hàng lang trong thâm hậu là 47.520 đồng/m²; đất LUA tự chuyển mục đích sang cây lâu năm ảnh hưởng hàng lang vị trí còn lại là 40.680 đồng/m2) lên 300.000 đồng/m2; nâng đơn giá bồi thường nhà từ 3.486.000 đồng/m2 lên 8.000.000 đồng/m2, công trình từ 250.000 đồng/m2 lên 3.000.000 đồng/m2 và yêu cầu bồi thường, trợ hết phần đất còn lại nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện là 300.000 đồng/m2.

- Yêu cầu nâng giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng: giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Châu Thành A, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam cùng các đơn vị liên quan và hộ dân tiến hành kiểm tra thực tế, cụ thể từng loại cây, trên cơ sở đó xem xét, giải quyết theo quy định đảm bảo hoàn thành trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

- Nếu chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt (bồi thường đất thổ cư 300m2, tái định cư hộ phụ,...) thì đề nghị nghị ông Bé gửi đơn đến UBND huyện Châu Thành A để được xem xét, giải quyết theo quy định.

5. Trường hợp Trương Văn Do:

- Không chấp nhận giải quyết yêu cầu của ông Do về việc bồi thường tất cả các loại cây trồng dưới hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện; nâng giá bồi thường, hỗ trợ đất (từ đất ảnh hưởng móng trụ là 62.000 đồng/m2; đất LUA tự chuyển mục đích sang cây lâu năm ảnh hưởng hàng lang trong thâm hậu là 47.520 đồng/m2; đất LUA tự chuyển mục đích sang cây lâu năm ảnh hưởng hàng lang các vị trí còn lại là 40.680 đồng/m2) lên 150.000 đồng/m2; nâng giá bồi thường nhà bếp từ 400.000 đồng/m2 lên 1.000.000 đồng/m2.

- Yêu cầu nâng giá bồi thường, hỗ trợ cây xoài loại A từ 900.000 đồng/cây lên 3.000.000 đồng/cây: giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Châu Thành A, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam cùng các đơn vị liên quan và hộ dân tiến hành kiểm tra thực tế, trên cơ sở đó xem xét, giải quyết theo quy định.

- Đối với yêu cầu bồi thường đất thổ cư: đề nghị hộ dân có đơn khiếu nại, gửi UBND huyện Châu Thành A xem xét, giải quyết theo quy định.

6. Trường hợp Nguyễn Thị Hồng:

- Không chấp nhận giải quyết yêu cầu của bà Hồng về việc nâng giá bồi thường, hỗ trợ đất từ 40.680 đồng/m2 lên 250.000 đồng/m2; bồi thường, hỗ trợ đất và tất cả các loại cây trồng nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện; bồi thường chồi giữ vườn với số tiền 10.000.000 và hỗ trợ công đào ao nuôi cá.

- Nếu không thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt thì đề nghị nghị bà Hồng gửi đơn đến UBND huyện Châu Thành A để được xem xét, giải quyết theo quy định.

7. Trường hợp Phạm Văn Sửu:

- Không chấp nhận giải quyết yêu cầu của ông Sửu về việc nâng giá bồi thường, hỗ trợ đất (từ đất cây lâu năm trong thâm hậu là 47.520 đồng/m2; đất cây lâu năm vị trí còn lại là 40.680 đồng/m2) lên 200.000 đồng/m2; nhà từ 3.486.000 đồng/m2 lên 7.000.000 đồng/m2chi phí di chuyển chỗ ở từ 7.000.000 đồng/hộ lên 200.000.000 đồng/hộ.

- Yêu cầu nâng giá bồi thường, hỗ trợ cây Xoài Cát Hòa Lộc từ 900.000 đồng/cây lên 2.000.000 đồng/cây, cây Dừa từ 400.000 đồng/cây lên 2.000.000 đồng/cây: giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Châu Thành A, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam cùng các đơn vị liên quan và hộ dân tiến hành kiểm tra thực tế, trên cơ sở đó xem xét, giải quyết theo quy định.

- Nếu không thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt thì đề nghị nghị ông Sửu gửi đơn đến UBND huyện Châu Thành A để được xem xét, giải quyết theo quy định.

8. Trường hợp Phạm Văn Mộng:

- Không chấp nhận giải quyết yêu cầu của ông Mộng về việc bồi thường toàn bộ căn nhà 300.000.000 đồng, tái định cư từ 60.000.000 đồng lên 120.000.000 đồng, di dời nhà từ 7.000.000 đồng lên 50.000.000 đồng, tiền công ăn việc làm trong 06 tháng cho 02 vợ chồng là 500.000 đồng/ngày; bồi thường, hỗ trợ đất nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điệnnâng giá bồi thường, hỗ trợ đất từ 47.520 đồng/m2 lên 200.000 đồng/m2.

- Nếu không thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt thì đề nghị nghị ông Mộng gửi đơn đến UBND huyện Châu Thành A để được xem xét, giải quyết theo quy định.

9. Đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam:

- Có văn bản cam kết và nói rõ mức độ ảnh hưởng của Đường dây 500kV đối với con người và cây trồng trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện để người dân an tâm, bàn giao mặt bằng theo quy định.

- Chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thực hiện san phẳng mặt bằng tại các vị trí móng trụ điện để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc người dân canh tác, sản xuất.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đến các đơn vị và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;

- Sở Công Thương;

- Lưu: VT, KT. THH

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã

(Đã ký)

 

 

   Nguyễn Văn Mười