</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 26/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 6 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn tại cuộc họp                             giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại                                   các khu, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh

 
 
 

 


Ngày 24 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại các khu, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành A, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Sau khi nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn kết luận như sau:

1. Đối với các hộ dân tại các khu, cụm công nghiệp tập trung đã có Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Luật Đất đai năm 2003 nhưng đến nay chưa có nhà đầu tư triển khai dự án, không có nguồn kinh phí để chi trả: giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 219/TB-VP.UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh.

2. Dự án Mở rộng Công ty TNHH Lạc Tỷ II:

- Đối với 02 hộ (Phạm Văn Siêng, Nguyễn Thị Năm): giao Văn phòng UBND tỉnh bố trí đưa vụ việc nêu trên ra cuộc họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh để xem xét, giải quyết. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo.

- Đối với 04 hộ (Huỳnh Văn Ẩn, Lâm Hùng Thiên, Lâm Văn Tư, Phạm Văn Tư): giao UBND huyện Châu Thành A khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định, đảm bảo chi trả cho các hộ dân trước Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

- Đối với 06 hộ (Đinh Văn Bảy, Đinh Văn Khải, Đinh Thị Hằng Ni, Đinh Thanh Sang, Đinh Văn Sơn, Đinh Thị Bích Thủy): thống nhất theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh áp dụng đơn giá và mức bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành.

- Đối với trường hợp của Công ty Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn: giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với đơn vị liên quan lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành; đồng thời, áp dụng chính sách hỗ trợ khác để đảm bảo giá bồi thường bằng với giá trước đây Công ty thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, sau đó trình UBND huyện Châu Thành A phê duyệt để chi trả theo quy định.

3. Dự án của Công ty TNHH Thanh Khôi:

Đối với trường hợp 09 hộ dân (Trần Văn Kỹ, Ngô Ngọc Nhung, Trần Quốc Trung, Huỳnh Thị Nga, Võ Văn Được, Lê Hoàng Vân, Võ Thời Trang, Võ Bé Mười, Võ Thanh Hải): giao UBND huyện Châu Thành A phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện vận động các hộ dân đồng ý với chính sách để sớm bàn giao mặt bằng. Trường hợp các hộ dân không đồng thuận thì thực hiện việc cưỡng chế theo quy định.

4. Dự án của Công ty TNHH Thanh Hương:

- Trường hợp hộ dân Hồ Ngọc Tạo: giao UBND huyện Châu Thành A phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định.

- Trường hợp hộ Đặng Văn Chính: giao UBND huyện Châu Thành A phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hội Chữ thập đỏ địa phương làm việc với hộ dân để xác nhận chính xác tổng số mộ, việc di dời mộ.

5. Dự án của Công ty TNHH Thanh Bình:

- Đối với trường hợp 03 hộ dân (Lê Thành Dễ, Trần Hồng Hải, Ngô Văn Tư) đã được UBND huyện Châu Thành A phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ: giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan sớm thực hiện chi trả cho các hộ dân theo quy định.

- Đối với trường hợp hộ dân Huỳnh Thanh Hồng: giao UBND huyện Châu Thành A phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các đơn vị liên quan tiến hành tổ chức đối thoại 01 lần nữa. Trường hợp hộ dân không đồng ý thì rà soát lại, xem xét kỹ trình tự, thủ tục hồ sơ để thực hiện cưỡng chế theo quy định.

- Đối với trường hợp 05 hộ dân (Nguyễn Tấn Kiệt, Huỳnh Thị Chín, Nguyễn Ngọc Hạnh, Trần Thị Hạp, Phạm Hoàng Dũ) chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ: giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND huyện Châu Thành A, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ dân đồng ý cho kiểm đếm, áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định (trong đó lưu ý tập trung vận động từng hộ và ưu tiên thực hiện trước đối với hộ dễ thực hiện).

- Đối với trường hợp Công ty TNHH Thương mại Công nghiệp Tự động hóa 96: giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với đơn vị liên quan lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành.

6. Dự án của Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh phú - Hậu Giang:

- Đối với trường hợp 02 hộ dân (Nguyễn Văn Thể, Hồ Văn Quang): giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND huyện Châu Thành cùng các đơn vị liên quan rà soát, xem xét kỹ hồ sơ, đúng quy định (riêng đối với trường hợp Nguyễn Văn Thể đảm bảo xem xét phù hợp, tránh dắt dây đến các hộ khác); sau đó đề nghị UBND huyện Châu Thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung và đảm bảo tiến hành chi trả cho hộ dân trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

 - Đối với trường hợp hộ Huỳnh Thị Hoa: giao UBND huyện Châu Thành phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét việc giảm tiền sử dụng đất theo quy định, sớm có văn bản trả lời cho hộ dân này.

7. Dự án Nhà máy Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang:

- Đối với trường hợp 02 hộ dân (Nguyễn Thị Mai, Phan Thị Trúc Giang): giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo nội dung kết luận của Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh tại Thông báo số 227/TB-VP.UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh.

- Đối với phần kinh phí (khoảng 2,3 tỷ đồng) để giải phóng mặt bằng phần mở rộng Nhà máy Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang: giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Châu Thành tham mưu UBND tỉnh ứng vốn ngân sách tỉnh để thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng sạch đối với phần đất này.

8. Dự án Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu - đợt 2 (Khu nhà ở chuyên gia và công nhân Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1):

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Châu Thành, Sở Xây dựng, Sở Tài chính rà soát, xem xét 02 hộ dân (Trần Văn Chính, Sơn Thị Chợ) đối với việc nâng mức hỗ trợ 80% giá trị nhà, công trình. Trên cơ sở đó, giao UBND huyện Châu Thành phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Châu Thành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để chi trả cho 02 hộ dân (Trần Văn Chính, Sơn Thị Chợ) theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt và theo kết quả giải quyết UBND huyện Châu Thành.

- Đối với trường hợp hộ Đoàn Quốc Cao (còn 02 mộ chưa di dời): giao UBND huyện Châu Thành phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát lại phương án bồi thường, hỗ trợ để xem xét hỗ trợ thêm cho hộ dân di dời theo quy định.

9. Giải quyết các kiến nghị:

- Trường hợp Hội chữ thập đỏ xã Đông Phú bị ảnh hưởng dự án Minh Phú đã có quyết định phê duyệt kinh phí di dời mồ mã từ năm 2011 với số tiền là 92.000.000 đồng (phần mồ mã trên đất Hội Thánh Tin Lành): giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư   tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí thực hiện.

- Khu tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, đợt 3:

+ Trường hợp 05 hộ dân (Đinh Minh Triều, Nguyễn Thị Hằng, Đinh Lộc Tấn, Nguyễn Văn Thảo, Phan Văn Bé) trước đây được phê duyệt tái định cư tập trung, sau đó được phê duyệt tái định cư phân tán nhưng đến nay không có kinh phí chi trả và hiện nay các hộ này yêu cầu chuyển sang tái định cư tập trung: thống nhất cho các hộ nêu trên chuyển sang bố trí tái định cư tập trung. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Châu Thành triển khai thực hiện theo đúng quy định.

+ Trường hợp 02 hộ dân (Trịnh Văn Hữu, Trần Văn Thổ): giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí để thực hiện chi trả theo quy định.

- Về kinh phí đã chi cho 03 hộ dân (Huỳnh Thanh Triều, Nguyễn Thị Thà, Huỳnh Văn Xứng) với số tiền là 53 triệu đồng tại dự án của Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang (do chuẩn bị tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo kế hoạch nhưng chưa thực hiện thì hộ dân đã đồng ý nhận tiền): giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập thủ tục thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đến các đơn vị và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;

- Lưu: VT, KT. THH

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã

(Đã ký)

 

 

  Nguyễn Ngọc Điệp