</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 25/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 6 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

 

Căn cứ Thông báo số 14/TB-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Văn phòng UBND tỉnh phân công các đồng chí trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, như sau:

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRỰC TẾT

NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

 

 

Ngày tháng

Trực từ 7 giờ đến 17 giờ

14/02/2018

(nhằm 29/12 âl)

- Đ/c Trương Cảnh Tuyên

- Đ/c Nguyễn Ngọc Điệp

- Đ/c Lê Trần Thanh Ngọc

- Đ/c Dương Ngọc Hải

- Đ/c Nguyễn Thanh Phong

- Đ/c Lê Thị Chi

* Trực xe:

- Đ/c Lê Xuân Thái

- Đ/c Lê Thanh Tuấn

* Trực phục vụ:

- Đ/c Bùi Thị Diệu Hòa

15/02/2018

(30/12 âl)

- Đ/c Đồng Văn Thanh

- Đ/c Nguyễn Hoàng Thoại

- Đ/c Đoàn Hữu Tâm

- Đ/c Phan Văn Minh

- Đ/c Nguyễn Thanh Phong

- Đ/c Huỳnh Chí Ngoan

- Đ/c Lê Hoàng Tuấn

* Trực xe

- Đ/c Nguyễn Minh Vũ

- Đ/c Lê Thanh Tuấn

* Trực phục vụ:

- Đ/c Bùi Thị Diệu Hòa

Trực đón giao thừa

Từ 18h-22h

* Điểm thành phố Vị Thanh:

- Đ/c Lữ Văn Hùng

- Đ/c Trương Cảnh Tuyên

- Đ/c Nguyễn Văn Tuấn

- Đ/c Nguyễn Chí Hùng

- Đ/c Lâm Thị Huỳnh Như

- Đ/c Hồ Hoàng Điệp

- Đ/c Lê Thị Kim Phụng

- Đ/c Phan Văn Minh

- Đ/c Nguyễn Thanh Phong

* Điểm huyện Long Mỹ :

- Đ/c Đồng Văn Thanh

- Đ/c Nguyễn Hoàng Thoại

- Đ/c Đoàn Hữu Tâm

- Đ/c Lê Hoàng Tuấn

- Đ/c Nguyễn Thị Nghiêm

* Trực xe:

- Đ/c Nguyễn Văn Hải

- Đ/c Lê Xuân Thái

- Đ/c Nguyễn Văn Dân

- Đ/c Nguyễn Văn Thi

* Trực phục vụ:

- Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hương

 

 

 

 

* Trực xe:

- Đ/c Nguyễn Minh Vũ

- Đ/c Lê Thanh Tuấn

 

16/02/2018

(Mùng 1 Tết)

- Đ/c Lữ Văn Hùng

- Đ/c Nguyễn Chí Hùng

- Đ/c Phạm Tuấn Khanh

- Đ/c Hồ Hoàng Điệp

- Đ/c Dương Thái Hòa

- Đ/c Nguyễn Minh Triều

- Đ/c Nguyễn Bạch Thùy Giang

* Trực xe:

- Đ/c Nguyễn Văn Hải

- Đ/c Nguyễn Văn Thi

* Trực phục vụ:

- Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hương

17/02/2018

(Mùng 2 Tết)

- Đ/c Nguyễn Văn Tuấn

- Đ/c Dương Ngọc Hải

- Đ/c Nguyễn Thị Hà

- Đ/c Lương Thị Hồng Kính

- Đ/c Nguyễn Thanh Tâm

* Trực xe:

- Đ/c Nguyễn Văn Dân

* Trực phục vụ:

- Đ/c Bùi Thị Út Nhiều

18/02/2018

(Mùng 3 Tết)

- Đ/c Nguyễn Hoàng Thoại

- Đ/c Nguyễn Thành Kế

- Đ/c Nguyễn Minh Triều

- Đ/c Lưu Ánh Tân

* Trực xe:

- Đ/c Lê Thanh Tuấn

* Trực phục vụ:

- Đ/c Bùi Thị Út Nhiều

19/02/2018

(Mùng 4 Tết)

- Đ/c Lương Thị Hồng Kính

- Đ/c Huỳnh Hà Giang

- Đ/c Nguyễn Thị Yến Phi

 

20/02/2018

(Mùng 5 Tết)

- Đ/c Huỳnh Hà Giang

- Đ/c Phạm Kim Nhã

- Đ/c Nguyễn Thị Yến Phi

- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy

 

 

Riêng các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng cơ động trong các ngày nghỉ Tết khi có yêu cầu của Thường trực.

1. Các đồng chí được phân công trực phải đúng giờ:

- Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ.

- Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

- Trực tại Nhà khách Bông Sen: Đ/c Phạm Tài Năng Giám đốc Nhà khách có kế hoạch phân công trực và phục vụ tại Nhà khách.

- Trực tại Trụ sở Ban Tiếp công dân: Đồng chí Nguyễn Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm phân công, bố trí cán bộ trực Tết tại Ban Tiếp công dân.

2. Nhằm bảo vệ bí mật tài liệu, xử lý kịp thời Đ/c Trưởng ca trực xử lý nhanh chóng, trường hợp khó khăn báo cáo Chánh Văn phòng UBND tỉnh biết để kịp thời xử lý.

3. Trực phải ghi nhận thông tin báo cáo từ các Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố  báo cáo về hằng ngày.

4. Cuối giờ trực phải báo cáo tình hình trực về Vụ Địa phương Phía Nam – Văn phòng Chính phủ, Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh./.

 

Nơi nhận:                                                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                                                         

- TT UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

-  Các Đ/c có tên trong danh sách;    

- Lưu VT, HCTC.                                                

 

                                                                                                                                                                     

                                                                            Nguyễn Chí Hùng