</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 20/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 5 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

 
 
 

 


Ngày 23 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; đại diện lãnh đạo: Chi cục Hải quan Hậu Giang, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn kết luận như sau:

1. Giải quyết các kiến nghị:

- Về Kho chứa hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu: đề nghị Sở Công Thương (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh xem xét, sử dụng chung với Kho quản lý tài sản Nhà nước tỉnh.

-Về kinh phí mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan gửi Sở Công Thương tổng hợp, trên cơ sở đó có văn bản đề nghị Sở Tài chính thẩm định, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Hướng tới:

2.1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,…; đồng thời, lồng ghép công tác tuyên truyền vào hoạt động của các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, kiểm tra liên ngành và kiểm tra chuyên ngành để thông tin đến từng tổ chức, cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn tỉnh để nâng cao nhận thức, cùng phối hợp, tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2.2. Tập trung thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng gây bức xúc dư luận xã hội, thiệt hại đến đời sống người dân; đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng,…), lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản và sức khỏe con người; nghiêm cấm việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ, hàng lậu, hàng cấm.

2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của Nhà nước về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, vận động toàn dân tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để góp phần không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có liên quan về đảm bảo an toàn thực phẩm; ngăn chặn kịp thời và hiệu quả các hành vi vi phạm gây mất an toàn thực phẩm.

2.4. Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát các yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán; theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh để kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật; đảm bảo không để xảy ra mất cân đối cung cầu, găm hàng, tăng giá làm mất ổn định thị trường, giá cả hàng hóa và dịch vụ.

2.5. Tăng cường kiểm soát các điểm giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

2.6. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh xăng dầu đối với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu như chất lượng không đảm bảo, đo lường không đúng chuẩn quy định…

2.7. Các sở, ban, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cos trách nhiệm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; nắm vững diễn biến tình hình, chủ động phối hợp kiểm soát chặt chẽ, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo quy định; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương theo đúng thời gian yêu cầu để tổng hợp theo quy định.

2.8. Hàng năm, xây dựng kế hoạch Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Kế hoạch phối hợp thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cở sở sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm để làm cơ sở thực hiện hiệu quả, tránh chồng chéo dẫn đến trường hợp có nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra đối với một doanh nghiệp.

2.9. UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo xử lý nghiêm và kịp thời đối với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND xã, phường, thị trấn đấy mạnh công tác tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến từng tổ chức, cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư xã hội hoá các cơ sở giết mổ động vật, gia súc tập trung trên địa bàn.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đến các đơn vị và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;

- Lưu: VT, KT. THH

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã

(Đã ký)

 

 

 Nguyễn Ngọc Điệp