</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 19/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 5 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn                                 tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 
 
 


Ngày 18 tháng 01 năm 2018 tại Trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành A. 

Sau khi nghe Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn kết luận như sau:

Năm 2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu (trong đó có 08 chỉ tiêu vượt KH), cụ thể là đã giải ngân đạt 100% KH vốn xây dựng cơ bản; thu tiền sử dụng đất đạt 420% KH; hỗ trợ 06 dự án triển khai xây dựng hoàn thành đi vào hoạt động vượt 50% KH; thu hút được 02 dự án mới, 02 dự án mở rộng, bổ sung 01 dự án, vượt 66% KH… Ngoài ra, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với các ngành thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại, hỗ trợ và giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp.

Đạt được kết quả trên là sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; nhiệt liệt biểu dương kết quả nêu trên cũng như sự cố gắng của tập thể Ban Quản lý trong năm vừa qua.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: từng lúc công tác phối hợp giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ban, ngành chưa chặt chẽ, vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng còn tồn đọng kéo dài, quản lý Quy hoạch, xây dựng và thu hút đầu tư còn hạn chế.

Trong thời gian tới, đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất trong nội bộ; tạo sự đoàn kết, thống nhất, tâm quyết, trách nhiệm trong công việc được giao để lãnh đạo, điều hành, giải quyết tốt mối quan hệ tại đơn vị.

2. Có kế hoạch đào tạo, quy hoạch cán bộ làm Phó Trưởng ban để đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, bổ sung khi các đồng chí Phó Trưởng ban hiện hữu nghỉ hưu theo quy định; đồng thời, thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức trong nội bộ cơ quan đảm bảo phù hợp vị trí việc làm, trình độ chuyên môn để phát huy tối đa hiệu quả công việc.

3. Phối hợp với Trung tâm Hành chính công thực hiện tốt cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp; chủ động phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh để thống nhất đề xuất việc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của đơn vị và liên thông với Trung tâm hành chính công tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp tập trung.

4. Tăng cường thực hiện và phối hợp thực hiện kêu gọi, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

5. Tiếp tục tăng cường và phát huy mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và địa phương.

6. Thường xuyên rà soát, tổng hợp các kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để khẩn trương triển khai thực hiện.

7. Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh để đảm bảo hạn chế xảy ra tình trạng gây mất an ninh trật tự khu vực và đặc biệt quan tâm, nắm sát tình hình lao động là người nước ngoài trên địa bàn khu, cụm công nghiệp.

8. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch sử dụng đất, thiết kế cơ sở trong các khu, cụm công nghiệp để tránh tình trạng xảy ra tranh chấp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với người dân.

9. Phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc xử lý các nội dung trình xin ý kiến Bộ, ngành Trung ương để kịp thời tham mưu UBND tỉnh việc triển khai thực hiện như: Đề án bổ sung Khu công nghiệp Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vào Quy hoạch tổng thể phát triển các Khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2029; việc tạm ứng ngân quỹ Nhà nước 100 tỷ đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng tại các khu, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh nhằm kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư.

10. Đối với các dự án do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh quản lý: tiếp tục tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm 2018 như Đường giao thông Khu công nghiệp Sông Hậu; đường số 3B - đợt 2 Cụm CNTT Đông Phú; đường số 1, phần còn lại đường số 6, nâng cấp, cải tạo đường số 3, đường số 4 Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Sông Hậu đúng theo quy định.

11. Xây dựng kế hoạch giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và xử lý dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp (trong đó nêu cụ thể công việc, thời gian thực hiện và hoàn thành; phân công trách nhiệm 01 lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trực tiếp theo dõi chi tiết tiến độ thực hiện).

12. Về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh: giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung theo quy định nhằm phát huy được trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong quá trình thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đến các đơn vị và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;

- Lưu: VT, KT. THH

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã

(Đã ký)

 

 

  Nguyễn Ngọc Điệp