</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 17/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 2 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v chấm dứt hợp đồng đối với ông Lê Minh Huấn
 
 

 

 


Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có ký Hợp đồng lao động với ông Lê Minh Huấn, nhân viên thuộc phòng Quản trị - Tài vụ.

Theo quy định: “Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính” (Công văn số 2843/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 của Bộ Nội vụ).

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với ông Lê Minh Huấn, kể từ ngày 01/3/2018.

Xin thông báo đến ông Lê Minh Huấn được rõ./.                                                        

 

                                        

Nơi nhận:                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG                                                         

- Ông Lê Minh Huấn

- Phòng QT-TV;

- Lưu: VT.

                                                                                           

 

                                                                                   

                                                                 Nguyễn Chí Hùng