</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 12/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 2 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018

Ngày 23 tháng 01 năm 2017, tại Trụ sở Cục Thuế tỉnh, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018. Cùng tham dự cuộc họp có đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Huỳnh Hữu Kế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cùng đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực UBND, Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố, cùng các cơ quan báo, đài.

Sau khi nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I. Kết quả đạt được năm 2017

1. Năm 2017, bên cạnh những yếu tố thuận lợi nhất định, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức như: nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn còn thấp, tình hình thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, khó lường. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Hậu Giang đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, trong đó có 09/19 chỉ tiêu vượt kế hoạch (ni bật là chỉ tiêu: thu ngân sách Nhà nước vượt 42% so với dự toán Trung ương giao, vượt 5% dự toán HĐND tỉnh giao). Trong kết quả chung đó, có phần đóng góp rất quan trọng của ngành Thuế Hậu Giang.

2. Thống nhất và đánh giá cao Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 của ngành Thuế Hậu Giang. Trong năm 2017, ngành Thuế Hậu Giang đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật là:

- Mặc dù theo dự báo công tác thu ngân sách khó khăn, nhưng phấn đấu tổng thu nội địa được trên 2.993 tỷ đồng, đạt 108% dự toán pháp lệnh, tăng 21% so cùng kỳ năm 2016, nếu trừ tiền sử dụng đất thực hiện được 2.776 tỷ đồng, đạt 104% dự toán pháp lệnh, tăng 21% so với cùng kỳ.

- Phối hợp với cơ quan Tài chính kịp thời tham mưu UBND tỉnh trong chỉ đạo điều hành thu ngân sách Nhà nước; triển khai thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, kết quả: đã phát hiện và xử phạt vi phạm chính sách thuế với tổng số tiền gần 82 tỷ đồng, trong đó truy thu và xử phạt trên 31 tỷ đồng.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế; tổ chức tốt các Hội nghị đối thoại, lắng nghe ý kiến, tập huấn và tuyên dương người nộp thuế tốt tại các địa phương thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành thuế; triển khai áp dụng ứng dụng quản lý thuế tập trung vào công tác quản lý thuế góp phần hiện đại hóa ngành Thuế; tỷ lệ kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử đạt 100%.

3. Bên cạnh những thành tích đạt được, đề nghị ngành Thuế Hậu Giang cần quan tâm một số nội dung sau:

- Tỷ lệ các nguồn thu chưa đồng đều; còn 03 nguồn thu chưa đạt dự toán (bao gồm: thu từ DNNN, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) và 04 nguồn thu giảm so với cùng kỳ... Sau khi trừ tiền sử dụng đất còn 03 đơn vị thu không đạt là thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh.

- Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế có nhiều có gắng nhưng chưa thực sự quyết liệt, trong năm chỉ thu được trên 42% nợ thuế năm 2016.

- Nợ thuế tăng 31 tỷ đồng (tăng trên 17,45%) so với cùng kỳ năm 2016. Riêng nợ thuế có khả năng thu giảm 11,23% so với đầu năm 2016, nếu trừ các khoản nợ khó thu, nợ chờ xử lý thì còn dưới 2%.

- Vẫn còn xảy ra những sai sót trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế.

4. Đối với kiến nghị của các địa phương

- Về việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là quy trình cưỡng chế nợ thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể: giao Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên làm việc với Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách, góp phần đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Về việc củng cố đội ngũ cán bộ cho Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố: đề nghị Cục Thuế tỉnh rà soát lực lượng cán bộ ngành Thuế để sắp xếp, bố trí cho Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

II. Hướng tới

Thống nhất với 4 nhiệm vụ và 04 nhóm giải pháp cụ thể mà Cục Thuế tỉnh đề ra cho năm 2018. Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị ngành Thuế Hậu Giang tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

1. Nâng cao công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo hướng đổi mới và đa dạng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế; thường kỳ tổ chức hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến người nộp thuế để kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn; tổ chức triển khai các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung kịp thời đến tổ chức, cá nhân nộp thuế thực hiện.

2. Tăng cường công tác thu, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc quản lý thu, nhất là khu vực kinh tế phi chính thức, mở rộng cơ sở thuế, quản lý chặt chẽ giá tính thuế; chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách Nhà nước; phấn đấu tổng thu nội địa năm 2018 đạt từ 3.000 tỷ đồng trở lên.

3. Thực hiện quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý nợ, thực hiện cưỡng chế nợ thuế 100% số người nợ thuế thuộc đối tượng cưỡng chế; tập trung xử lý nợ đọng, hạn chế nợ mới phát sinh, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử ngành thuế đối với người nợ thuế cố tình không nộp thuế đúng hạn, hạn chế nợ mới phát sinh.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với công chức, viên chức trong triển khai thực hiện công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ trong toàn Ngành; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu, không chấp hành kỷ luật, kỷ cương.

5. Các sở, ngành và địa phương phối hợp với ngành Thuế Hậu Giang tập trung, thường xuyên tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang hoạt động để mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc tăng thu ngân sách.

6. Đề nghị cấp ủy, UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm theo dõi sát sao công tác thu ngân sách, để chỉ đạo chặt chẽ công tác thu trên địa bàn, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2018, đặc biệt là các địa phương thu ngân sách chưa đạt trong năm 2017.

7. Đề nghị cán bộ công chức và người lao động ngành Thuế Hậu Giang tập trung nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm được giao, với tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Tận tụy - Trung thực”.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng đến các sở, ban ngành tỉnh và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:                                        

 - Như thành phần dự họp;

 - Lưu: VT, KT. TĐ

   E\2017\ TBKL\1A_HN tong ket Thue 2017

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

            

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Điệp