</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 533/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án          Cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác thải                      sinh hoạt Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác thải sinh hoạt Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác thải sinh hoạt Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh V/v  phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác thải sinh hoạt Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 66/TTr-SKHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác thải sinh hoạt Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc                    Nhà nước Hậu Giang; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu                  trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KT.THH

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

  Trương Cảnh Tuyên