</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 519/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án:

Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”

thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ V/v quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án:Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát họp ngày 30 tháng 3 năm 2017 tại Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang;

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm Công văn số 153/VBGT-HP ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 166/TTr-STNMT ngày 29 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án:      Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang(sau đây gọi là dự án) được lập bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát (sau đây gọi là Chủ dự án) với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án:

1.1. Địa điểm thực hiện: tại phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy.

- Tứ cận tiếp giáp của dự án như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp kênh Xáng Thổi.

+ Phía Đông Nam giáp đất dân.

+ Phía Tây Bắc giáp đất dân.

+ Phía Tây Nam giáp đất dân.

1.2. Quy mô, công suất dự án:

Dự án được đầu tư xây dựng với diện tích 68.615m2. Dự án đảm bảo cơ sở hạ tầng thực hiện các hạng mục công trình: công trình khu thương mại dịch vụ đa chức năng, công trình trường mầm non, công trình đất ở (đất dân cư, đất tái định cư), công trình kỹ thuật, công trình đường giao thông, công trình cây xanh, công trình xử lý nước thải.

Phạm vi đánh giá tác động môi trường của dự án này không bao gồm hạng mục Khu thương mại dịch vụ đa chức năng. Khi Nhà đầu tư thực hiện hạng mục này phải đảm bảo xử lý chất thải theo quy định và phải đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án:

Thực hiện đúng và đầy đủ các giải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn xây dựng và giai đoạn hoạt động của dự án đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau:

2.1. Thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải đảm bảo nước thải phát sinh từ dự án được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B (k = 1) trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước của khu vực.

2.2. Thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại trong quá trình thực hiện dự án bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định của tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

2.3. Diện tích trồng cây xanh phải được quy hoạch hợp lý và bảo đảm theo đúng quy định.

2.4. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ, rủi ro,  ứng phó sự cố có thể xảy ra và các quy định khác của pháp luật trong toàn bộ hoạt động của dự án.

2.5. Thực hiện chương trình giám sát môi trường đúng như đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Kết quả giám sát phải được cập nhật và báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, theo dõi theo định kỳ (6 tháng/lần). Đồng thời thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo về công tác bảo vệ môi trường tại dự án theo quy định.

3. Các điều kiện kèm theo:

Chủ dự án phải đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai và hoạt động của dự án.

Điều 2. Chủ dự án chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của dự án để niêm yết công khai theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Điều 1 Quyết định này và các nội dung bảo vệ môi trường khác đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Trong quá trình thực hiện nếu dự án có những thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 4. Ủy nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, giám sát các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định này; đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc Chủ đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ đa chức năng trước khi xây dựng phải đảm bảo thực hiện việc bảo vệ môi trường, xử lý nước thải theo đúng quy định.

Điều 5. Giám đốc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:                                    

- Bộ TNMT (để báo cáo);

- Như Điều 5;

- Công an tỉnh;

- Chi cục BVMT;

- UBND phường Ngã Bảy;

- Lưu: VT, KT.NgH

     Khu do thi moi Nga Bay

 

 

KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 (Đã ký)

 

 

 

 

             Nguyễn Văn Tuấn