</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 570/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2018

V/v tham gia chương trình “Thiếu sinh quân quốc tế tại Singapore”

 

                                     Kính gửi:

                                                      - Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang;

                                                      - Giám đốc Sở Tài chính.

 

                                      

Xét Tờ trình số 18-TTr/TĐTN-TTNTH ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Ban thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang về việc xin thống nhất chủ trương và hỗ trợ kinh phí tham gia chương trình “Thiếu sinh quân quốc tế tại Singapore”, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cử đại biểu tham gia chương trình “Thiếu sinh quân quốc tế tại Singapore” từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 06 tháng 6 năm 2018 theo đề xuất của Tỉnh đoàn Hậu Giang.

* Về kinh phí: giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Tỉnh đoàn Hậu Giang có ý kiến tham mưu, đề xuất, trình Thường trực UBND tỉnh xem xét, quyết định.

          2. Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KGVX.KPhung

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

                 Đồng Văn Thanh