ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 2643/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

V/v xử lý kết dư ngân sách địa phương tỉnh Hậu Giang năm 2009

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hậu Giang năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay, xử lý kết dư ngân sách địa phương tỉnh Hậu Giang năm 2009 sang năm 2010, số tiền 67.099.396.571đ (sáu mươi bảy tỷ chín mươi chín triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn năm trăm bảy mươi một đồng), cụ thể như sau:

 

1. Chuyển 33.549.698.285 đồng vào quỹ dự trữ tài chính tỉnh.

2. Chuyển 33.549.698.286 đồng vào thu ngân sách tỉnh.

 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

 

 

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh.

 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang và Thủ trưởng đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng CP;

- Bộ Tài chính;

- TT. Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, 4. TB

          2010\qd\ub\

 QD xu ly ket du NS 10-11

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

           Nguyễn Liên Khoa

;