ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 2926/UBND-NCTH Vị Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

V/v phối hợp với Đoàn thanh tra liên ngành của Bộ Công Thương và Bộ Y tế để thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 

 

Kính gửi:

 

- Giám đốc Sở Y tế;

- Giám đốc Sở Công Thương.

 

 

Thực hiện Công văn số 12315/BCT-KHCN ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương V/v thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác chỉ đạo của chính quyền các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Giám đốc Sở Y tế chịu trách làm đầu mối phối hợp với Sở Công Thương cùng các sở, ngành tỉnh có liên quan để cùng Đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành của Bộ Công Thương và Bộ Y tế thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu nội dung Công văn nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

(Đính kèm Công văn số 12315/BCT-KHCN ngày 06/12/2010)

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở KH&CN;

- Lưu: VT, NCTH. TB

     2010\cv\sct\ CV 12315-BCT

 thanh tra kiem tra lien nganh

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

               Trần Thành Lập

;