ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 2642/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v quy hoạch và thông báo thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp tại thị trấn Cây Dương                       

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Xét Tờ trình số 993/TTr-STNMT ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay, quy hoạch và thông báo thu hồi phần đất có diện tích khoảng 3.398m2 để đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp tại thị trấn Cây Dương. Phần đất thuộc tờ bản đồ số 08, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; có tứ cận tiếp giáp như sau:

 - Đông Bắc giáp đường số 3.

 - Đông Nam giáp đất dân (dự kiến quy hoạch Trạm bảo vệ Thực vật và Trạm Thú y).

- Tây Bắc giáp đường số 31.

- Tây Nam giáp đất dân (dự kiến quy hoạch Trung tâm Giáo dục Thường xuyên).

Hiện trạng khu đất: do các hộ dân đang quản lý sử dụng.

Đính kèm: sơ đồ vị trí khu đất.

 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư lập hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất đối với các tổ chức sử dụng đất trong khu vực dự án (nếu có), giao đất cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang để thực hiện dự án đầu tư.

 

Điều 3. Giao Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thông báo về lý do, diện tích, ranh giới sẽ thực hiện thu hồi đất để xây dựng công trình, nhiệm vụ của các chủ sử dụng đất trong phạm vi khu vực thực hiện dự án.

- Lập thủ tục và Quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam (nếu có) theo thẩm quyền.

- Thẩm định, phê duyệt và công bố phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phương án đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 

Điều 4. Giao Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất đối với các tổ chức sử dụng đất trong khu vực dự án (nếu có).

- Phối hợp với UBND huyện Phụng Hiệp thông báo về lý do, diện tích, ranh giới sẽ thực hiện thu hồi đất để xây dựng công trình, nhiệm vụ của các chủ sử dụng đất trong phạm vi khu vực thực hiện dự án; lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Khảo sát, đo đạc lập bản đồ khu vực dự án; lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Lập thủ tục đầu tư theo đúng Nghị định của Chính phủ về Quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình.

 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, Chủ tịch UBND thị trấn Cây Dương; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các chủ sử dụng đất trong khu quy hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:                                      

 - Như Điều 5;

 - Lưu: VT, NCTH . NH

D\NH\QD\thu hoi dat\

tru so NH Nong nghiep huyen PH

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

                     (đã ký)

 

 

                  Trần Thành Lập

 

 

 

;