ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 2639/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Cụm công nghiệp kho tàng và bến bãi

  xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang    

   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương V/v quy định một số nội dung của Quy chế quản lý Cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét Tờ trình số 1018/TTr.SCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Giám đốc Sở Công Thương,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay, phê duyệt thành lập Cụm công nghiệp kho tàng và bến bãi xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh với tên gọi, vị trí và diện tích như sau:

- Tên dự án: Cụm công nghiệp kho tàng và bến bãi xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Vị trí quy hoạch: thuộc địa bàn ấp Mỹ Hiệp, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; có tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông giáp Rạch Gốc và Quốc lộ 61;

+ Phía Tây giáp Khu dân cư theo quy hoạch;

+ Phía Nam giáp Quốc lộ 61;

+ Phía Bắc giáp Sông Cái Nhứt.

- Quy mô diện tích: khoảng 56,08 ha.

Điều 2. Giao UBND thành phố Vị Thanh trực tiếp quản lý Cụm công nghiệp nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:                                      

 - Như Điều 3;

 - Lưu: VT, NCTH . NH

D\NH\QD\thanh lap Cum CN Hoa Tien

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

                         (đã ký)

 

                       Nguyễn Liên Khoa

 

 

 

;