ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 2638/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

   

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện

Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

 

Căn xứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam  trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp,       Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                     KT. CHỦ TỊCH

                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                           Trần Thành Lập

                                                                                    

Nơi nhận:                                                                                   

- Bộ Tư pháp;

- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Như Điều 3;                                                                                           

- Lưu: VT, NCTH. Hue

d:\tl\2010\qd\ban hanh KH thuc hien Dieu 22 Luat Quoc tich

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH HẬU GIANG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 12  năm 2010

của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

 

 


 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Xác định trách nhiệm cụ thể, rõ ràng của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, rà soát, cập nhật, tiếp nhận, xử lý các trường hợp liên quan đến vấn đề quốc tịch nhằm triển khai có hiệu quả Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Yêu cầu:

Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam.

Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan đảm bảo sự phối hợp tốt trong việc rà soát, cập nhật, tiếp nhận, xử lý các trường hợp liên quan đến vấn đề quốc tịch để có các biện pháp đảm bảo quyền có quốc tịch của mỗi cá nhân, hạn chế tình trạng không quốc tịch, tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc tịch, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho việc bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân hiện đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

Giải quyết việc nhập quốc tịch cho những người không quốc tịch mà không có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên tính đến ngày 01/7/2009, hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về vấn đề quốc tịch cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Qua đó, đề cao vinh dự và ý thức trách nhiệm của công dân Việt Nam trong việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ công dân, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, bắt đầu từ tháng 01 năm 2011.

2. Rà soát, cập nhật, tiếp nhận, xử lý các vấn đề về quốc tịch.

2.1. Đối với những trường hợp nhập quốc tịch Việt Nam cho những người không có quốc tịch mà không có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2009, hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

a) Tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách những người không quốc tịch cư trú từ 20 năm trở lên, tính đến ngày 01/7/2009 trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chủ trì: UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/3/2011, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát và lập danh sách những người cư trú trên địa bàn thuộc đối tượng nêu trên gửi đến UBND cấp huyện.

- Từ ngày 01//4/2011 đến trước ngày 29/4/2011, UBND thành phố, thị xã và các huyện hoàn thành việc thẩm tra danh sách và hồ sơ xin nhập quốc tịch do cấp xã lập và gửi đến Sở Tư pháp.

b) Hỗ trợ làm hồ sơ, xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Ngoại vụ) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Trường hợp người không quốc tịch thuộc đối tượng giải quyết nêu trên đã cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau thì Công an tỉnh có trách nhiệm liên hệ với Công an các địa phương mà người đó đã từng cư trú để xác minh về nhân thân và thời gian cư trú của người đó.

Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 04/5/2011 đến ngày 31/5/2011, Sở Tư pháp lập và thẩm định hồ sơ xin nhập quốc tịch các đối tượng theo danh sách cấp huyện gửi lên phối hợp cùng Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Ngoại vụ) lập kế hoạch xác minh đối với từng đối tượng cụ thể.

- Từ ngày 01/6/2011 đến ngày 12/8/2011 Công an tỉnh chủ trì phối hợp cùng Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Ngoại vụ) tiến hành xác minh và gửi kết quả xác minh về Sở Tư pháp để lập hồ sơ trình UBND tỉnh.

- Từ ngày 15/8/2011 đến ngày 31/8/2011, Sở Tư pháp hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, đề xuất Bộ Tư pháp về những trường hợp được nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định.

2.2. Đối với những người xin nhập quốc tịch Việt Nam mà cư trú chưa đủ 20 năm tính đến ngày 01/7/2009 hoặc những người cư trú tại Việt Nam từ 20 năm trở lên tính đến sau ngày 01 tháng 7 năm 2009 nếu có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam thì việc giải quyết sẽ được xem xét theo quy định tại Điều 19, 20, 21 của Luật Quốc tịch Việt Nam.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện cho việc triển khai kế hoạch này sử dụng trong dự toán chi thường xuyên của đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm và từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ được phân công và theo quy định của pháp luật có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch này./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Trần Thành Lập

 

 

 

;