ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 2637/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho 01 tập thể và 02 cá nhân (thuộc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long), kèm theo tiền thưởng 1.460.000 đồng cho tập thể và 730.000 đồng cho mỗi cá nhân:

1. Phòng Phóng viên, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

2. Trần Song Thao, Phó Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

3. Nguyễn Tấn Phong, Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tỉnh Hậu Giang năm 2010.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính, tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

                                                                                                         

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT.CN

  2010\QD\TDKT\So Thong tin

Tang BK 01TT 02CN thanh tich tuyen truyen ve tinh Hau Giang

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Trần Thành Lập

;