ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 2636/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen cho 06 cá nhân

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho 06 cá nhân, kèm theo tiền thưởng 730.000 đồng cho mỗi cá nhân (có danh sách kèm theo):

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2010.

Kinh phí khen thưởng: trích từ nguồn của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính, Công Thương, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

                                                                                                         

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT.CN

  2010\QD\TDKT\So Cong  Thuong

Tang BK 06CN cong tac dau tranh chong hang gian buon lau

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

(đã ký)

 

 

Trần Thành Lập

 


DANH SÁCH 06 CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND  ngày       tháng 12  năm 2010

của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

 

 


1.             Phan Văn Chính, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương.

2.             Nguyễn Thanh Giang, Chánh Thanh tra Sở Y tế.

3.             Hồ Quang Khải, Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh.

4.             Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, Sở Y tế.

5.             Nguyễn Văn Bé Tư, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương.

6.             Đỗ Thanh Bình, Nhân viên Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương./.

;