ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 2635/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2010

cho UBND huyện, thị xã, thành phố

 

 

 


CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

 

 

            Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-NHCS-KH ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tại Tờ trình số 424/NHCS-TTr ngày 24 tháng 12 năm 2010,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2010 với số tiền là 35 tỷ đồng (chương trình cho vay xuất khẩu lao động là 10 tỷ đồng và cho vay nhà vượt lũ vùng ĐBSCL là 25 tỷ đồng) và điều chỉnh kế hoạch dư nợ chương trình cho vay giải quyết việc làm cho UBND huyện, thị xã, thành phố.

(Đính kèm phụ lục chi tiết).

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ Điều 1 Quyết định này, điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2010 cho các đơn vị trực thuộc theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

             Trần Thành Lập             

                                                   

 Nơi nhận:                                                                    

- NHCSXHTW;

- Như Điều 3;

- Tỉnh Đoàn HG;

- Hội: ND, Phụ nữ tỉnh;

- Lưu: VT, NCTH. TB

Qd\CT\chi tieu tin dung nam 2010 -12-12

 

 

                     

 


ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND  ngày  31  tháng 12  năm 2010

của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

                                                                                                                                                    Đvt: triệu đồng.

Stt

Huyện, Thị xã

và Thành phồ

Chương trình cho vay

Xuất khẩu lao động

Chương trình cho vay

Nhà vượt lũ vùng ĐBSCL

Chương trình cho vay

Giải quyết việc làm

(Nguồn vốn UBND quản lý)

Chỉ tiêu đã giao

Thực hiện đến 30/11/2010

Điều

chỉnh

giảm

Dư nợ năm 2010 (sau điều chỉnh)

Chỉ tiêu đã giao

Thực hiện đến 30/11/2010

Điều

chỉnh

giảm

Dư nợ năm 2010 (sau điều chỉnh)

Chỉ tiêu đã giao

Điều

chỉnh

tăng,

giảm

Dư nợ năm 2010 (sau điều chỉnh)

1

Thành phố Vị Thanh

1.495

400

1.050

445

0

0

0

0

8.426

- 300

8.126

2

Huyện Vị Thủy

2.851

1.872

950

1.901

3.000

0

3.000

0

6.777

+ 500

7.277

3

Huyện Long Mỹ

6.784

4.185

2.500

4.284

0

0

0

0

10.897

- 200

10.697

4

Huyện Phụng Hiệp

4.580

2.072

2.500

2.080

3.000

0

3.000

0

6.596

0

6.596

5

Thị xã Ngã Bảy

1.693

591

1.000

693

8.000

0

8.000

0

4.337

0

4.337

6

Huyện Châu Thành

2.135

1.087

1.000

1.135

9.771

1.575

8.000

1.771

4.907

0

4.907

7

Huyện Châu Thành A

2.819

1.783

1.000

1.819

5.527

2.463

3.000

2.527

5.065

0

5.065

Toàn tỉnh

22.357

11.990

10.000

12.357

29.298

4.038

25.000

4.298

47.005

0

47.005

 

;