ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 2632/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Hệ thống cấp nước

sinh hoạt tại Cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2006;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ V/v hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt tại Cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương;

Xét Tờ trình số 867/TTr.SKH&ĐT-TĐ ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt tại Cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, với các nội dung chủ yếu như sau: 

   

     I. Phần công việc đã thực hiện:

TT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu

(triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức

hợp đồng

Thời gian thực hiện

 

1         

Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT

28,441

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Quý I

năm 2010

Trọn gói

50 ngày

2         

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán

4,000

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Quý IV

năm 2010

Trọn gói

7 ngày

3         

Thẩm định BCKTKT

0,342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Phần công việc chuẩn bị thực hiện:

TT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu

(triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức

hợp đồng

Thời gian thực hiện

 

1

Thi công xây lắp

690,531

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Quý I

năm 2011

Trọn gói

90 ngày

2

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

14,036

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Quý I

năm 2011

Trọn gói

Bằng thời gian thi công xây lắp

3

Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công

2,071

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Quý I

năm 2011

Trọn gói

30 ngày

4         

Tư vấn kiểm toán

3,418

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

năm 2011

Trọn gói

30 ngày

5         

Thẩm tra phê duyệt quyết toán

2,187

 

 

 

 

 

* Nguồn vốn thanh toán cho các gói thầu: ngân sách Nhà nước. 

 

  Điều 2. Giao Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:                                      

 - Như Điều 3;

 - Lưu: VT, NCTH . NH

D/NH/QD/dauthau/cap nuoc DCVL Cay Duong  

 

 

 

KT.CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

  

             Nguyễn Thành Nhơn

 

 

 

;