ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 2631/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ sung nội dung Điều 2 Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 17tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

 

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Cầu Đất Sét (km2083+976) trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn huyện Châu Thành và Châu Thành A;

          Xét Tờ trình số 557/TTr-TT.PTQĐ ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Nay, bổ sung nội dung Điều 2, Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, như sau:

         

          "Nguồn vốn thực hiện: vốn đối ứng Trung ương dự án tín dụng giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia của Ban Quản lý dự án 6 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam".

          Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chủ tịch UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A; Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 6; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các hộ bị ảnh hưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Phòng BVCT4 - CA tỉnh;

- Lưu: VT, NCTH (1). HT

E\QĐ\BTTH\cầu Đất Sét

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

              Nguyễn Liên Khoa

;