ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 2630/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

                                               QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán gói thầu HG2, công trình: Bệnh viện Đa khoa khu vực Vị Thanh thuộc dự án y tế nông thôn tỉnh Hậu Giang.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ V/v ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính Phủ V/v điều chỉnh bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ V/v ban hành Quy chế Đấu thầu và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ; Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ V/v Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ V/v Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt dự án Y tế nông thôn sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế V/v điều chỉnh dự án Y tế nông thôn vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Căn cứ Công văn số 227/YTNT-XD ngày 26 tháng 4 năm 2004 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế nông thôn-Bộ Y tế V/v tách thuế GTGT trong tổng dự toán công trình;

Căn cứ Công văn số 1861/UB ngày 04 tháng 9 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v ủy quyền chỉ định thầu đối với công tác tư vấn và đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-CT.UB ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt nhiệm vụ thiết kế các hạng mục công trình xây dựng thuộc dự án Y tế nông thôn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 1639/QĐ-CT.UB ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá các gói thầu thuộc dự án Y tế nông thôn tỉnh Hậu Giang giai đoạn II;

Căn cứ Công văn số 2753/UB ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v chủ trương cho Sở Y tế mở hồ sơ dự thầu tư vấn (túi hồ sơ đề xuất tài chính) với các nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật của dự án Y tế nông thôn tỉnh Hậu Giang giai đoạn II;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-CT.UB ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v công nhân đơn vị trúng thầu: tư vấn khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá các gói thầu thuộc dự án Y tế nông thôn tỉnh Hậu Giang giai đoạn II;

Căn cứ Quyết định số 2017/QĐ-CT.UBND ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v công nhân đơn vị trúng thầu sơ tuyển các gói thầu: HG2, HG3, HG4 thuộc dự án Y tế nông thôn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 2193/QĐ-CT.UBND ngày 05 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán gói thầu HG2, công trình: Bệnh viện Đa khoa khu vực Vị Thanh thuộc dự án y tế nông thôn tỉnh Hậu Giang. Hạng mục: nhà điều trị 3 tầng; sân đường, thoát nước, cải tạo khoa ngoại, cải tạo khoa sản, cải tạo khoa nhi, cải tạo khoa dinh dưỡng, cải tạo khoa xét nghiệm, nhà đại thể và giải phẩu bệnh lý, trạm xử lý nước thải, cải tạo nhà mổ, hậu phẩu;

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-CT.UBND ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu HG2, công trình: Bệnh viện Đa khoa khu vực Vị Thanh thuộc dự án y tế nông thôn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 2916/QĐ-CT.UBND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v điều chỉnh, bổ sung Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 2193/QĐ-CT.UBND ngày 05 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-CT.UBND ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v công nhận đơn vị trúng thầu gói thầu HG2, công trình: Bệnh viện Đa khoa khu vực Vị Thanh thuộc dự án y tế nông thôn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-CT.UBND ngày 27 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v điều chỉnh, bổ sung Mục b và Mục f, Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2338/QĐ-CT.UBND ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu HG2, công trình: Bệnh viện Đa khoa khu vực Vị Thanh thuộc dự án y tế nông thôn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-BYT ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế V/v phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn của dự án Y tế nông thôn vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Căn cứ Quyết định số 5135/QĐ-BYT ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế V/v phê duyệt điều chỉnh dự án Y tế nông thôn vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á và Kế hoạch hoạt động của dự án trong giai đoạn kéo dài;

Căn cứ Công văn số 202/UBND-KT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v đấu thầu xây lắp gói thầu HG2 và gói thầu HG3 thuộc dự án Y tế nông thôn Hậu Giang;

Căn cứ Công văn số 1788/UBND-NCTH ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v gia hạn thêm thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp đối với các gói thầu HG2 và HG3 thuộc dự án Y tế nông thôn Hậu Giang;

Xét Công văn số 1852/STC-ĐT ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Giám đốc Sở Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Nay, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

 

- Tên công trình (Gói thầu HG2): Bệnh viện Đa khoa khu vực Vị Thanh thuộc dự án y tế nông thôn tỉnh Hậu Giang. Hạng mục: nhà điều trị 3 tầng; sân đường, thoát nước, cải tạo khoa ngoại, cải tạo khoa sản, cải tạo khoa nhi, cải tạo khoa dinh dưỡng, cải tạo khoa xét nghiệm, nhà đại thể và giải phẩu bệnh lý, trạm xử lý nước thải, cải tạo nhà mổ, hậu phẩu.

- Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.

- Địa điểm xây dựng: thị xã Vị Thanh, (nay là thành phố Vị Thanh), tỉnh Hậu Giang

- Hình thức đầu tư: xây dựng mới.

- Thời gian khởi công: ngày 23 tháng 6 năm 2006.

- Thời gian hoàn thành: ngày 15 tháng 9 năm 2007.

 

 

 

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn

Được duyệt

Thực hiện

Tổng số:

54.582.000.000 đồng

10.792.041.000 đồng

Vốn NSNN:

16.384.500.000 đồng

2.050.488.000 đồng

Vốn vay ADB:

38.197.500.000 đồng

8.741.553.000 đồng

(Căn cứ Quyết định số 5135/QĐ-BYT ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Hậu Giang được bố trí vốn 3.308.000USD, trong đó: vốn ADB: 2.315.000USD, vốn đối ứng: 993.000USD, tỷ giá quy đổi thời điểm 2006: 1USD tương đương 16.500 đồng)

2. Chi phí đầu tư:

Nội dung

Tổng dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số:

12.402.978.000 đồng

10.792.041.000 đồng

- Xây dựng:

10.271.098.000 đồng

10.176.685.000 đồng

- Chi phí khác:

1.068.204.000 đồng

615.356.000 đồng

- Dự phòng:

1.063.676.000 đồng

 

(Đính kèm bảng tổng hợp kinh phí)

 

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không

 

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

 

Nội dung

Công trình thuộc Chủ đầu tư quản lý.

Công trình giao đơn vị khác quản lý.

Tổng số:

10.792.041.000 đồng

0

1. Tài sản cố định

10.792.041.000 đồng

0

2. Tài sản lưu động

0

0

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn

Số tiền

Ghi chú

Tổng số:

10.792.041.000 đồng

 

Vốn NSNN:

2.050.488.000 đồng

 

Vốn vay ADB:

8.741.553.000 đồng

 

 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố định (đồng)

Tài sản lưu động (đồng)

Chi tiết theo nguồn vốn

 

10.792.041.000 đồng

 

Tổng cộng:

Sở Y tế

2.050.488.000 đồng

 

Vốn NSNN

 

8.741.553.000 đồng

 

Vốn vay ADB

 

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Đơn vị cấp phát và thanh toán vốn: Kho bạc Nhà nước Hậu Giang kiểm tra, đối chiếu số liệu đã thanh toán với số liệu phê duyệt quyết toán hạng mục công trình trên để kiểm soát theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, NCTH.AK8

2010\QD\QT\khac\PKDK Vi

Thanh-HG2-ADB-10ty792trd

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

                Trần Thành Lập

;