ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 2924/UBND-NCTH Vị Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

V/v bổ sung kinh phí hoạt động cho các sở, ban, ngành

 

 

Kính gửi:

Giám đốc Sở Tài chính.

 

Xét Công văn số 2076/STC-NS ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Sở Tài chính V/v bổ sung kinh phí hoạt động cho các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất bổ sung kinh phí hoạt động cho các sở, ban, ngành theo đề nghị của Sở Tài chính, với tổng số tiền 79.890.000đ (bảy mươi chín triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng), chi từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh: 31 triệu đồng; nguồn xử phạt vi phạm hành chính: 48.890.000đồng.

2. Giao Giám đốc Sở Tài chính triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Kho bạc NNHG;

- Lưu: VT,4. TB

              CV\chut\stc\

kp hoat dong cho so nganh 31-12

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Liên Khoa

;