ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 2923/UBND-NCTH Vị Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

V/v kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua năm học 2010-2011

 

Kính gửi:

 

- Giám đốc Sở Nội vụ;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét Tờ trình số 708/TTr-SNV ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Sở Nội vụ về việc trình ký Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua năm học 2010 - 2011, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất nội dung Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua năm học 2010 - 2011 theo đề nghị của Sở Nội vụ. Tổng kinh phí thưởng là 468.555.000 đồng (bốn trăm sáu mươi tám triệu năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng), trong đó:

- Kinh phí khen thưởng của tỉnh: 60.155.000 đồng.

- Kinh phí thưởng của Ban An toàn giao thông tỉnh: 9.600.000 đồng.

- Kinh phí thưởng của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh: 19.200.000 đồng.

- Kinh phí thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo: 379.600.000 đồng.

2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch; đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Nội vụ cùng các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 

                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở: TC, KH&ĐT, GTVT;

- Ban TĐKT tỉnh;

- Lưu: VT, NCTH.CN

  2010\CV\So Noi vu

Kinh phi ke hoach thi dua nganh giao duc

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký) 

 

 

Trần Thành Lập

;