ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 2628/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho 01 tập thể và 04 cá nhân, kèm theo tiền thưởng 1.460.000 đồng cho tập thể và 730.000 đồng cho mỗi cá nhân:

1. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Long Mỹ.

2. Trung tá Trần Văn Liệu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh.

3. Đại úy Nguyễn Văn Thế, Đội trưởng, Công an huyện Long Mỹ.

4. Đại úy Võ Hoàng Phi, Đội phó, Công an huyện Long Mỹ.

5. Thượng úy Lê Quốc Hội, Đội phó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh.

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

                                                                                                         

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT.CN

  2010\QD\TDKT\Cong an tinh

Tang BK 01TT 04CN cong tac chong toi pham cuop tiem vang

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã (ký)

 

 

Trần Thành Lập

;